Välkommen utredning om behovsanpassad yrkesutbildning för vuxna

Pressmeddelande

Regeringen tillsätter nu utredning om en långsiktig och behovsanpassad yrkesutbildning för vuxna, något Transportföretagen välkomnar.

- Vi är mycket positiva till initiativet då vi länge velat se en starkare koppling mellan arbetsmarknadens behov och vuxenutbildningen. Vi delar regeringens uppfattning att attraktiva yrkesutbildningar är nödvändiga för att stärka kompetensförsörjningen, skapa fler jobb, möta klimatomställningen och få till en bättre integration, säger Caj Luoma, chef Kompetensförsörjning på Transportföretagen, om beslutet.

Till särskild utredare har regeringen utsett Elof Hansjons, kommunalråd i Södertälje.

Beslutet innebär att en särskild utredare ska få i uppdrag att se över hur yrkesutbildningen inom kommunal vuxenutbildning (komvux) effektivare kan möta dagens behov.

- Komvux har byggts ut på senare år vilket varit viktigt för många som vill in på den svenska arbetsmarknaden, nästa steg är att skapa en tydligare koppling till arbetsmarknadens behov. Det är nu viktigt att utredningen lägger ett särskilt fokus på åtgärder som stärker långsiktigheten och förutsägbarheten, både för huvudmännen och de som står på tur att välja yrkesinriktning, säger Caj Luoma.

- Vi välkomnar utredningen och ser fram emot en spänstig och bra dialog om hur vi ska kunna skapa goda förutsättningar kring yrkesutbildningen för vuxna, säger Caj Luoma.

- Viktigt är att utredningens förslag också bidrar till starkare regional samordning för att skapa bättre förutsättningar för en utbildningskvalitet som motsvarar näringslivets behov, avslutar Caj Luoma.

Fakta om utredningen:
På dagens regeringssammanträde fattades även beslut om en inriktning för utredningen.
• Utredaren ska bland annat se över och vid behov föreslå hur statsbidraget för regionalt yrkesvux kan förändras för att bättre kunna möta stora och snabbt uppkomna utbildningsbehov lokalt och regionalt.
• I uppdraget ingår också att analysera behovet av en ny utbildningsmodell som breddar utbudet av yrkesutbildningar i komvux och ger arbetsgivare större ansvar över delar av yrkesutbildningen.
• Utredaren ska ta ställning till om det bör införas möjligheter till riksrekrytering till vissa sammanhållna yrkesutbildningar inom komvux.
• I dag kommer en stor del av finansieringen av yrkesvux från statsbidrag, vilket inte ger kommunerna den långsiktighet som utbildningen behöver. Utredaren ska därför undersöka och vid behov föreslå åtgärder för att åstadkomma mer långsiktighet och förutsägbarhet när det gäller statens finansiering av yrkesutbildning inom komvux.
• I uppdraget ingår även att analysera vilka åtgärder, till exempel förbättrad tillgång till stöd, som kan få fler elever att nå målen med sin utbildning i komvux.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 februari 2024.

 

Kontakt

Håkan Filipsson Pressansvarig Telefonikon 072 202 26 97