Nyhet

Obligatoriskt för säkerhetskänslig verksamhet att anmäla sig till Transportstyrelsen

Nyhet

Den 1 december börjar den nya säkerhetsskyddslagen gälla. Den beslutades så sent som i slutet av oktober av Sveriges Riksdag. Den nya lagen ställer nya krav på företag som anses bedriva säkerhetskänslig verksamhet.

Den som bedriver säkerhetskänslig verksamhet måste anmäla sig till sin tillsynsmyndighet, vilket för transportsektorns del blir Transportstyrelsen. De blir från den 1 december tillsynsmyndighet för privat, statligt, kommunalt och regionalt ägda bolag inom bland annat vägtransport och spårbunden trafik. Tidigare var det länsstyrelserna som var tillsynsmyndighet.

Vem som anses bedriva ”säkerhetskänslig verksamhet” finns det inte någon förteckning över. Tvärtom. Enligt den nya säkerhetsskyddslagen är det varje verksamhetsutövares eget ansvar att hålla sig informerad, göra bedömningar och bedriva sin verksamhet enligt de författningar som gäller på säkerhetsskyddsområdet. Säkerhetsskydd innebär att man genom förebyggande åtgärder skyddar de verksamheter som är av betydelse för Sveriges säkerhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott, samt i andra fall skyddar säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.

Alla verksamheter som till någon del är av betydelse för Sveriges säkerhet, eller som omfattas av ett för Sverige förpliktande internationellt åtagande om säkerhetsskydd som Sverige åtagit sig att följa, ska utreda behovet av säkerhetsskydd. Det görs genom en Säkerhetsskyddsanalys. Med utgångspunkt i analysen ska verksamhetsutövaren sedan planera och vidta de säkerhetsskyddsåtgärder som krävs för att uppnå ett fullgott säkerhetsskydd, vilket ska redovisas i en säkerhetsskyddsplan.

Den som har frågor rekommenderas att kontakta ssl@transportstyrelsen.se

Mer information finns på Transportstyrelsens hemsida