Lansering av Combiterms 2020

Nu finns en ny version av Combiterms ute till försäljning. Combiterms 2020 ersätter därmed Combiterms 2011.

Vad är Incoterms® och Combiterms?

För att förklara vad Combiterms är så behöver vi först förklara vad Incoterms® är, eftersom Combiterms kompletterar Incoterms®. Under hösten 2019 lanserades det uppdaterade regelverket Incoterms® 2020 av ICC (International Chamber of Commerce) som trädde i kraft den 1 januari 2020. Incoterms® är ett internationellt erkänt regelverk som Incoterms beskriver riskövergång, kostnadsövergång och vem som har ansvaret för olika uppgifter och dokument under transporten. Genom att hänvisa till dessa regler kan säljare och köpare undvika onödiga och dyra missförstånd.

Här kan du läsa mer Incoterms

Combiterms baseras på Incoterms®, som kan vara en del av avtalet mellan säljare och köpare. Transportföretag och speditörer styrs av vad parterna kommit överens om. Sedan slutet av 1960-talet har Incoterms® komplet­teras med möjligheten att använda Combiterms. Sveriges Speditörsförbund (idag Transportindustriförbundet, en del av Transportföretagen) lanserade Combiterms 1969. Combiterms avser relationen mellan transportföretagets/speditören och transportköparen, för att tydliggöra vem som ska stå för vissa kostnader, och för vilka sträckor. Den senaste versionen Combiterms 2011 behövde därmed uppdateras i och med den uppdaterade Incoterms® 2020.

Arbetet med att uppdatera Combiterms startade inom Transportföretagen efter lan­seringen. Arbetet försenades av coronakrisen då vi behövde ställa om vår verksamhet och hantera akuta frågor kopplat till pandemin för våra medlemsföretag.

Med anledning av coronakrisen blev arbetet med Combiterms 2020 förskjutet till 2021. Vi valde ändå att kalla den nya versionen för Combiterms 2020 för att det ska vara tydligt att Combiterms 2020 kompletterar Incoterms® 2020.

Hur Combiterms 2020 ska användas

Combiterms är en svensk kostnadsfördelningsnyckel som kompletterar Incoterms®. Combiterms kan använ­das för att undvika eventuella tolkningsproblem vid användning av Incoterms®, vad gäller kostnadsfördel­ning under transport mellan säljaren och köparen. För att förenkla för användarna så används Incoterms® bokstavskoder (t.ex. CPT) tillsammans med en sifferkod (t.ex. 0005 och 0008) som specificerar kostnaderna som hänger samman med det aktuella leveransvillkoret i Incoterms®.

Combiterms 2020 är uppbyggd på följande sätt. För varje Incoterms®- regel finns först en uppräkning av sif­ferkoderna som är unika för Combiterms tillsammans med Inco­terms® graf. Därefter listas de olika koderna och kostnadsrubrikerna (23 stycken) för Combiterms följt av om det är säljaren eller köparen som ansvarar för kostnaden. För de olika kostnadsrubrikerna kan det finnas en fotnot som förtydligar på olika sätt om det i stället är den andra parten ska ta kostnaden. Därefter finns text från Incoterms® som närmare förklarar säljarens respektive köparens ansvarsområde.

Vad är nytt i Combiterms 2020?

I inledningen i Combiterms 2020 finns en sammanfattning av de större ändringarna i jämförelse med den tidigare versionen.

En del ändringar beror på nyheter i Incoterms® 2020. Exempel på detta är att Incoterms® - regeln DAT har bytt namn till DPU. Ändrad nivå på försäkringsskydd i CIP. Samt att säljaren kan upprätta avtal om transport i FCA.

Med hjälp av en referensgrupp har vi även arbetat om Combiterms för att göra den mer användarvänlig, t.ex. genom att minska antalet sifferkoder från 36 (0001-0036) till 19 stycken. Det är t.ex. koder som infördes till Combiterms 2011 och som saknar angiven destination.

Men mer om ändringarna finns att läsa om i Combiterms 2020 och presenteras även närmare på Tulldagarna 2021. Klicka här för att läsa mer om tulldagarna och anmäla dig

Combiterms 2020 är en tryckt version på både svenska och engelska som säljs tillsammans med en sammanfattande plansch, även den på svenska och engelska. Beställ Combiterms 2020 och mer genom att klicka här