Nyhet

Förlängda restriktioner drabbar blödande bussbransch

Nyhet

Idag kom regeringens besked om att man förlänger gällande restriktioner för långväga kollektivtrafik med tåg och buss till och med den 14 augusti 2021. Beslutet innebär att de bestämmelser som infördes redan i februari och då mötte massiv kritik rörande sitt utförande kvarstår i oförändrat skick. Beskedet kommer precis när många svenskar som vaccinerats planerat för att äntligen kunna resa och träffa släkt och vänner man inte sett på länge. 

-Företrädare för bussbranschen, tågbranschen och landets regionala kollektivtrafikmyndigheter har sökt dialog med regeringen och infrastrukturministern i denna fråga men inte fått något gehör. Vi har lämnat konkreta förslag som gör ett i grunden besvärligt förslag enklare för alla parter – resenärer, företag och tillsynsmyndigheter. Vi har lämnat konstruktiva förslag på detaljer som kan ändras, detaljer som kan synas små men som har stor betydelse för alla de som nu arbetar för att på ett smittsäkert sätt hålla den svenska persontransportnäringen rullande för alla som behöver och kan resa. Därför är det med stor besvikelse jag noterar att regeringen inte ändrat ens ett kommatecken i bestämmelserna i samband med att man tillkännager dagens beslut, kommenterar Anna Grönlund, branschchef på Sveriges Bussföretag.

I mitten av april aviserade regeringen en förlängning av de restriktioner för långväga persontransporter med buss och tåg som infördes 14 februari. Dessa gäller nu till den 14 augusti. Den 15 juni ska det göras en bedömning om regleringen bör upphävas från och med den 1 juli, baserat på smittläget och påverkan på sjukvården.

Bestämmelserna innebär att den som bedriver eller organiserar kollektivtrafik med buss eller tåg med en linjesträckning som överstiger 150 kilometer ska vidta lämpliga åtgärder för att förhindra smittspridning. Verksamheten ska så långt som möjligt bedrivas på ett sådant sätt att trängsel undviks och att människor kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra. Den som bedriver eller organiserar långväga kollektivtrafik ska även se till att antalet passagerare på färdmedel vid sådana resor inte vid något tillfälle eller i något utrymme överstiger hälften av färdmedlets sittplatser.

Redan i vintras kom branschen med ett par konkreta förslag på förändringar som skulle ge bättre förutsättningar för företagen. Sveriges Bussföretag pekade särskilt på dels att riktade stöd behövs för att kompensera det intäktsbortfall som uppkommer av att endast hälften av biljetterna kan säljas. Dels att antalet tillåtna platser behöver utgå från en annan beräkningsmodell då nuvarande förslag slår mycket ojämnt mot företagen. Sveriges Bussföretags förslag är att göra beräkningen utifrån principen en resenär per dubbelsäte istället för det totala antalet platser samt att två personer som reser tillsammans kan sitta tillsammans.

Som jämförelse kan nämnas att i Norge har den norska regeringen infört liknande restriktioner för långväga busstrafik. Dessa restriktioner har dock kompenserats med direkta stöd till bussföretagen. Det norska stödet till expressbussnäringen omfattar nu totalt 227,7 miljoner kronor – 100 miljoner NKR för år 2020 och 127,7 miljoner NKR för år 2021. I Sverige har den svenska regeringen aviserat att man avser att förlänga de restriktioner som infördes i februari i år och som innebär att den som bedriver eller organiserar kollektivtrafik med buss eller tåg med en linjesträckning som överstiger 150 kilometer (långväga kollektivtrafik) ska reducera antalet sittplatser med hälften.