Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Arbetsdomstolen ger Sveriges Hamnar rätt – sympatiåtgärderna omfattades av varselfristen

I dag meddelade Arbetsdomstolen sin dom i målet mellan Sveriges Hamnar och Svenska Hamnarbetarförbundet. Domen kretsar kring de sympatiåtgärder som utfördes i form av en blockad.

Målets bakgrund

Svenska Hamnarbetarförbundets varslade, till stöd för portugisiska hamnarbetare, under sommaren 2020 om sympatiåtgärder vid tre tillfällen bestående i blockad av allt arbete rörande två fartyg som hade blivit lastade i Lissabon, Portugal. Sammantaget var arbetet på detta sätt i blockad från den 13 maj – 6 juli 2020.

Inte vid något av varslen iakttogs den så kallade varselfristen om 7 dagar. Svenska Hamnarbetarförbundet hävdade att giltigt skäl förelåg för att inte iaktta fristen eftersom förbundet fick kännedom om att fartygen var på väg mot svensk hamn mindre än 7 dagar i förväg. Om förbundet hade iakttagit varselfristen hade fartygen hunnit ankomma och avgå innan åtgärderna trätt i kraft och hade därför blivit meningslösa. I en sådan situation behöver fristen inte iakttas.

Arbetsdomstolens dom:

Arbetsdomstolen anger i sin dom att eftersom stridsåtgärderna inte gällde för specifika anlöp i hamnen utan under en period skulle ett iakttagande av varselfristen inte ha inneburit att stridsåtgärderna hade blivit verkningslösa. Vad Svenska Hamnarbetarförbundet har angett till stöd för sitt agerande utgör därför inte i något av de tre varslen giltigt hinder för att inte iaktta varselfristen.

”Enligt Arbetsdomstolen har det inte funnits giltigt hinder mot att varsla och därmed iaktta varselfristen, vilket innebär att arbetstagarorganisationen är skadeståndsskyldig i förhållande till arbetsgivarorganisationen”, skriver Arbetsdomstolen.

Förbundet har därmed brutit mot den lagstadgade varselfristen och ska därför utge skadestånd till Sveriges Hamnar med 100 000 kronor.   

”Även om det var ett väntat utslag av Arbetsdomstolen är det ändå glädjande att Arbetsdomstolen, genom sin dom, återigen bekräftar vikten av att man iakttar gällande varselregler när man avser att vidta stridsåtgärder”, säger Johan Johan Grauers, Förhandlingschef Hamn, Transportföretagen.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.