Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Möjligheten att rekrytera till transportnäringen försvåras

Två stora upphandlingar av arbetsmarknadsutbildningar i Arbetsförmedlingens regi har överklagats och riskerar nu att kraftigt försämra transportbranschens möjligheter att anställa personal. Det sker samtidigt som branschen står inför ett växande rekryteringsbehov då vi ser en ökande efterfrågan på transporttjänster i takt med att pandemin sakta klingar av.

För delar av transportbranschen har pandemin slagit oerhört hårt vilket gjort att många företag tvingats minska sin personalstyrka. Många företag – inte minst inom bussbranschen – upplever att den kompetens som lämnat inte längre finns tillgänglig när efterfrågan på transporter nu successivt ökar då en del har valt att byta bransch. Det är mot den bakgrunden utfallet av Arbetsförmedlingens upphandlingar av arbetsmarknadsutbildningar inom gods- respektive persontransportområdena ska ses.

Det är nämligen så att båda dessa upphandlingar nyligen har överklagats och nu ska förvaltningsrätten avgöra om det finns anledning att ändra på något i upphandlingen.  

Självklart ska det finnas möjlighet att överklaga upphandlingsbeslut. Den stora utmaningen är att den rättsliga prövningen innebär att arbetsmarknadsutbildningarna riktade mot buss- respektive godstransportområdet nu helt stoppas. Och det är inte frågan om ett kort stopp utan snarare flera månader, kanske till och med förbi årsskiftet. 

Ju längre ett stopp pågår desto större är sannolikheten för att de här företagen måste säga upp personal

Så vad kan göras i den nuvarande situationen? Klart är att ett stopp i arbetsmarknadsutbildningarna, som är en av de viktigaste beståndsdelarna i transportsektorns kompetensförsörjning, kraftigt kommer att försvåra transportföretags möjligheter att hitta kompetens. Stoppet har även konsekvenser för de utbildningsföretag som specialiserat sig på att leverera kompetens till transportsektorn. Ju längre ett stopp pågår desto större är sannolikheten för att de här företagen måste säga upp personal. En återuppbyggnad av den utbildningsinfrastrukturen kommer att kräva tid. Sammantaget handlar det om att agera snabbt för att skademinimera och för att säkerställa att transporterna fortgår.

Transportföretagen anser att Arbetsförmedlingen nu behöver utöka och effektivisera samarbetet med yrkesvux där det finns utbildningar riktade mot transportsektorn. Ett sådant samarbete kunde skapa möjligheter för att få arbetssökande in i sysselsättning trots stoppet i arbetsmarknadsutbildningarna.

Det finns naturligtvis utmaningar förknippade med förslaget – inte minst att skapa det nödvändiga gränssnittet mellan Arbetsförmedlingens hela organisation och kommunala företrädare för yrkesvux. Och behovet av att informera arbetssökande om möjligheten. Det går inte att vänta – alla stenar måste vändas på i den rådande situationen.

Transportbranschen har varit med om den här situationen tidigare. För fem år sedan såg vi motsvarande stopp i arbetsmarknadsutbildningarna och konsekvenserna för branschens kompetensförsörjning var då omfattande. Att vi nu bara fem år senare står inför samma situation är naturligtvis mycket allvarligt. Dessutom är timingen extra olycklig då transportbranschen – i synnerhet bussbranschen – nu ser en successivt ökad efterfrågan på transporttjänster vilket innebär att företagen behöver anställa.

Vi behöver ett bättre fungerande system för upphandling av arbetsmarknadsutbildningar än det vi har idag

Vi kan inte nog understryka behovet av att se över upphandlingssystemet för framtiden. Allt för att undvika den typ av störningar som nu väntar. Att inleda upphandlingsförfaranden långt innan utgången av befintliga avtal med utbildningsarrangörer skulle – i händelse av överklaganden – skapa en krockkudde för långa handläggningstider i domstolsväsendet. En annan åtgärd vore att dela upp och regionalisera upphandlingarna på ett annat sätt än i dag.

Vi vet att flera förare lämnat transportbranschen under pandemin och att de inte längre är tillgängliga. Vi ser därför en överhängande risk för störningar i transportsystemet.

Vi sätter stort värde på vad Arbetsförmedlingen gör och har gjort när det gäller arbetsmarknadsutbildningar riktade mot transportbranschen. Vi fortsätter välkomna den typen av satsningar då vi vet att transportbranschen har ett stort rekryteringsbehov vilket också ger många arbetssökande en möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. Men vi behöver ett bättre fungerande system för upphandling av arbetsmarknadsutbildningar än det vi har idag.

Christer Brus, styrelseordförande Biltrafikens Arbetsgivareförbund

Tomas Byberg, styrelseordförande Sveriges Bussföretag

Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen

Caj Luoma, chef kompetensförsörjning Transportföretagen

 

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.