Till dig som vill valideras

Att validera dina kunskaper kan korta ner din utbildningstid, så att du snabbt kan komma ut till ditt drömjobb. Den tjänar både du, samhället och branschen på. Kanske har du arbetat flera år inom ett yrke eller fått förvärvat kunskaper på din fritid utan att du har gått en formell utbildning. Då bör du genomgå en validering för att få dina kunskaper erkända av branschen.

Bakgrund

Transportföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation inom transportnäringen, inklusive motor- och petroleumbranscherna. Det innebär att många företag, det vill säga arbetsgivare inom transportnäringen, är medlemmar hos oss.

Transportföretagen har som uppdrag av sina medlemsföretag att företräda branschen i utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor. Därför har Transportföretagen tillsammans med bransch och fack förbund utvecklat ett valideringskoncept som omfattar yrkesroller inom den fordonstekniska sektorn.

Syfte

Syftet med validering är man ska få sina kunskaper erkända oavsett hur de har förvärvats. Saknar man någon kunskap kan man med hjälp av en validering förkorta sin utbildning och bara läsa in den kunskap som man saknar.

En validering innebär att man testas teoretiskt och praktisk för en yrkesroll. Efter en validering får validanden ett intyg eller ett bevis på vilka kunskaper hen har. Har validanden alla kunskaper som krävs, så får man ett kvalifikationsbevis.  Ibland kan individen som valideras sakna viss kunskap, då får man istället ett intyg på vad man kan och vilka kompletterande kunskaper man behöver för att klara en yrkesroll fullt ut. Beviset/Intyget visar man sedan upp för arbetsgivaren när man söker ett arbete.

Vad är validering?

Validering innebär att en person, validanden, får sina kunskaper erkända oavsett hur hen har förvärvat dem. Det spelar alltså ingen roll om du är självlärd, fått kunskaper på din fritid eller gått en utbildning.

Det man testar är vilka kunskaper du har efter vad branschen anser man behöver kunna för att arbeta inom en viss yrkesroll till exempel personbilsmekaniker.
Läs mer om kvalifikationskraven för de olika yrkesrollerna.

Vem kan valideras?

Alla som vill och känner att de har breda kunskaper inom ett område eller yrkesroll kan valideras. Idag finns det möjlighet att validera när man sökt en vuxenutbildning, det vill säga komvux eller yrkesvux. Är man arbetslös brukar det finnas möjlighet att få hjälp av Arbetsförmedlingen med en validering. Ibland är arbetsgivare intresserad av att validera personalen för att kunna kompetenskartlägga och för att kunna erbjuda lämpliga fortbildningar. Prata med vuxenutbildningen i din kommun eller med en handläggare på Arbetsförmedlingen om du är arbetslös, för att se vilka möjligheter just du har.

Tyvärr så finns det inte i dagsläget möjlighet att bli validerad som ”privatperson”, men Transportföretagen arbetar med frågan och hoppas att det inom en snar framtid ska bli möjligt.

Hur går en validering till?

Under en validering så prövas dina kunskaper, färdighet och kompetens inom ett antal ämnesområden. En validering tar cirka 1,5–2 dagar. Validanden genomför först ett teoretiskt prov som är webbaserat. Därefter genomförs ett praktiskt prov som är baserat på yrkeskritiska moment, som t.ex. för mekaniker ingår följande moment:

  • service av ett fordon
  • kontrollera och mäta bromsar och hjulinställningar
  • service- och reparationsarbeten av elsystem och kamremsinställning.

Innan det teoretiska och praktiska provet påbörjas genomförs en kartläggning av dina kunskaper och färdigheter. Du kommer att få svara på frågor och lämna in eventuella utbildningsbevis om sådana finns. Utifrån kartläggningen bedömer yrkesbedömaren om en validering är lämplig att genomföra.

Det teoretiska provet är webbaserad och frågorna slumpas fram per ämnesområde från en databas. Det är vanligtvis tolv frågor som ska besvaras per ämnesområde och varje område är tidsatt.

Tidsåtgång är bestämd till en minut per fråga och tiden läggs samman vilket innebär att man har tolv minuter på sig per område för att besvara frågorna. Beroende på vilket yrkesroll du valideras för kan antalet frågor varieras. I genomsnitt innehåller den teoretiska valideringen 132 frågor.

Har man dyslexi så finns det möjlighet till uppläsning av frågorna och svarsalternativen via talsyntes.

Det praktiska provet genomförs i verkstadsmiljö och för mekanikeryrkena är det en service som ska genomföras. För fordonslackerare genomförs arbetsmoment som är grundläggande och kvalitetskritiska för arbetets resultat.

Valideringen leds av en utbildad yrkesbedömare. Du får all nödvändig information inför valideringen och efter att validering är genomförd görs en personlig återkoppling av ditt resultat.

Om Transportföretagen och validering

Transportföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation inom transportnäringen, inklusive motor- och petroleumbranscherna. Inom sakområdet kompetensförsörjning har Transportföretagen uppdraget att företräda branschen i utbildnings- och marknadsfrågor gentemot beslutsfattare, myndigheter och andra samhällsorgan och att verka för ändamålsenlig utbildning och kompetensförsörjning. För dessa ändamål har Transportföretagen tillsammans med bransch och fackförbund utvecklat ett valideringskoncept, som omfattar yrkesroller inom den fordonstekniska sektorn.

Transportföretagen är ägare och huvudman för den fordonstekniska branschvalideringsmodellen inom yrkesrollerna: maskinmekaniker, lastbilsmekaniker, bussmekaniker, personbilsmekaniker, bilskadereparatör samt fordonslackerare.