Styrdokument 7.0.1 - Krav på testcenter

Krav på valideringsleverantör

För att vara godkänd som valideringsleverantör och ackrediterad till motorbranschens valideringsmodell ska valideringsleverantören uppfylla följande krav.

Testpolicy

För att värna om individens trygghet och integritet samt ge rättvisa förutsättningar för valideringens genomförande finns en testpolicy utformad. Den innehåller etiska riktlinjer för ett korrekt och professionellt bemötande av individen samt riktlinjer för att säkerställa hög kvalitet och ett enhetligt genomförande av valideringsprocessen för ett mätsäkert resultat. Policyn baseras på ”Internationella riktlinjer för testanvändning” utfärdade av Stiftelsen för Tillämpad Psykologi, Sveriges Psykologförbund och International Test Commission (Dokument ISBN 91-973940-0-9).

Policyn som ska följas innebär bl.a. att yrkesbedömare ska:

 • Ta ansvar för etisk användning av test.
 • Agera på ett professionellt och etiskt sätt.
 • Garantera kompetens i testanvändning.
 • Ta ansvar för hur test används.
 • Garantera att testmaterial förvaras säkert.
 • Garantera att testresultaten behandlas konfidentiellt.

Yrkesbedömare ska tillämpa god testanvändning genom att:

 • Ta tillbörlig hänsyn till rättvisefrågor vid testning.
 • Göra nödvändiga förberedelser för testningens genomförande.
 • Administrera testen på korrekt sätt.
 • Noggrant poängsätta och analyserar testresultat.
 • Tolka resultaten korrekt.
 • Delge resultaten tydlig och noggrant till berörda.

Provtagare ska informeras om:

 • Varför testen genomförs.
 • Hur testen genomförs i alla delar.
 • Vad som ingår i de olika delarna.
 • Hur lämnat svar rättas.
 • Hur resultatet kommer att hanteras.
 • När de får resultat av sitt test.

Policy med riktlinjer finns sammanfattade i dokumentet Yrkesbedömarstöd – checkpunktlista för yrkesbedömare. Den omfattar testpolicyns riktlinjer och ger valideringsledaren stöd för ett korrekt genomförande av valideringsprocessens samtliga moment. Dokumentet ska alltid följas och det är ytterst valideringsleverantörens ansvar att se till att policyn efterlevs.

Aktuell version av dokumentet finns alltid tillgängligt via webben, www.startmz.com/motor/dokument

Yrkesbedömare

För att kunna använda motorbranschens valideringsmodell och genomföra de valideringar som modellen omfattar krävs testledare som har kompetens att leda en individ genom hela valideringsprocessen och bedöma dennes kompetens. Behörighet att verka som testledare utfärdas av Transportföretagen när följande kompetenskrav är uppfyllda.   

Krav på yrkesbedömare

Behörighet att verka som yrkesbedömare kräver:

 • att yrkesbedömare varit yrkesverksam i närtid med minst 5 års aktuell yrkeserfarenhet
 • att yrkesbedömare själv med godkänt resultat genomgått validering för den/de yrkesroller behörigheten ska omfatta
 • att yrkesbedömare med godkänt resultat genomgått Transportföretagens yrkesbedömarutbildning.

Krav på arbetsmiljö och säkerhet

Yrkesbedömare ska uppfylla gällande krav för arbetsmiljö, säkerhet och arbetarskydd enligt:

 • Arbetsmiljöverket föreskrifter Arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2)
 • Arbetsmiljöverket föreskrifter Arbete i motorbranschen (AFS 1998:8).

Krav på testmiljö

Yrkesbedömare ska tillse att valideringen genomförs i en miljö som ger validanden möjlighet att koncentrera sig på uppgiften utan några störande moment i omgivningen.

Krav på maskin- och verkstadsutrustning

Valideringen genomförs på tunga fordon och maskiner som är utrustade med dagens moderna teknik. En ändamålsenlig maskin- och verkstadsutrustning kräver för detta aktuell teknik som:

 • uppkopplade system
 • aktuella diagnosinstrument för felsökning
 • felkodsläsare mm.
 • fordons- och maskinparken ska standarden motsvara aktuell modern teknik
 • bromsprovare
 • hjulinställningsutrustning.

Ladda ner pdf:en Krav på testcenter

Affärsmodell – produkter och prissättning

För mer information om produkter och prissättning kontakta Maria Sjölin Karlsson.