Att bli ackrediterat testcenter

Bakgrund

Transportföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation inom transportnäringen, inklusive motor- och petroleumbranscherna. Inom sakområdet kompetensförsörjning har Transportföretagen uppdraget att företräda branschen i utbildnings- och marknadsfrågor gentemot beslutsfattare, myndigheter och andra samhällsorgan och att verka för ändamålsenlig utbildning och kompetensförsörjning. För dessa ändamål har Transportföretagen tillsammans med bransch och fackförbund utvecklat ett valideringskoncept som omfattar yrkesroller inom den fordonstekniska sektorn.

Transportföretagen är ägare och huvudman för valideringsmodellen och har det fulla ansvaret för modellens drift och förvaltning. Nedan beskrivs organisationsstrukturen:

Syfte och mål

Syftet med validering är man ska få sina kunskaper erkända oavsett hur de har förvärvats. Saknar man någon kunskap kan man med hjälp av en validering förkorta sin utbildning och bara läsa in den kunskap som man saknar.

En validering innebär att man testas teoretiskt och praktisk för en yrkesroll. Efter en validering får validanden ett intyg eller ett bevis på vilka kunskaper hen har. Har validanden alla kunskaper som krävs, så får man ett kvalifikationsbevis.  Ibland kan individen som valideras sakna viss kunskap, då får man istället ett intyg på vad man kan och vilka kompletterande kunskaper man behöver för att klara en yrkesroll fullt ut. Beviset/Intyget visar man sedan upp för arbetsgivaren när man söker ett arbete.

Validering genomförs alltid med huvudsyftet att stödja och stärka individen i utvecklingen av sitt yrkeskunnande. För företaget är valideringen ett sätt att säkra att rätt kvalifikation finns i företaget och genom valideringen kartlägga de utvecklingsbehov man har.

Valideringen synliggör och bekräftar individens yrkeskunnande samtidigt som den också visar på eventuella områden som kan behöva kompletteras för att nå branschens krav på yrkeskunnande för olika yrkesroller.

Läs mer om kvalifikationskraven för de olika yrkesrollerna.

För individen innebär en validering att:

  • yrkeskunnandet blir värderad och erkänd
  • kvalifikationen dokumenteras i form av kvalifikationsbevis, intyg och utlåtanden
  • utbildningsplan skapas för komplettering av yrkeskunnande då valideringen påvisat brister.

Förutsättningar

Vid en validering är det alltid individen som äger resultatet. När ett företag genomför validering av anställda ska alltid mål och syfte vara klart uttryckt och det ska finnas en överenskommelse om vem/vilka som har rätt att ta del av valideringens resultat. Stäm alltid av med det lokala fackombudet innan beslut om genomförande av validering.

Att bli ackrediterat testcenter

För att få utföra motorbranschens validering måste du som vill bli yrkesbedömare och testcenter genomgå vissa kvalitetssäkringssteg. Dessa innebär både kontroll av behörighet och rätt kvalifikationer hos yrkesbedömaren. Det innebär även att själva testcentret behöver uppfylla vissa krav enligt kvalitetsledningssystemet. Det behövs för att säkerställa att en validering kan ske på ett likvärdigt och korrekt sätt, oavsett vem och var en validering genomförs.

Att bli ackrediterat testcenter med yrkesbedömare är förenat med en kostnad.  Detta för att säkerställa att kvalitén på ledningssystemet ska upprätthållas och att Transportföretagen ska ha möjlighet att utbilda och kontrollera verkstäderna där valideringen ska genomföras.

Krav för att bli ackrediterade testcenter

Länk till Krav på testcenter

Ansökan

  • Kontakta Transportföretagen och gör en ansökan här
  • Yrkesbedömare genomgår validering och utbildning av ledningssystemet ca 4 dagar
  • Yrkesbedömaren genomgår en skarp validering tillsammans med handledare från Transportföretagen ca 1-2 dagar
  • Testcenter och yrkesbedömare - godkänns därefter avtal skrivs

Genomförande

Valideringen prövar kunskap, färdighet och kompetens inom ett antal ämnesområden. En validering tar cirka 1,5–2 dagar. Validanden genomför först ett teoretiskt prov som är webbaserat. Därefter genomförs ett praktiskt prov som är baserat på yrkeskritiska moment, som t.ex. för mekaniker ingår följande moment:

  • service av ett fordon
  • kontrollera och mäta bromsar och hjulinställningar
  • service- och reparationsarbeten av elsystem och kamremsinställning.

Teoridelen av valideringen är webbaserad och frågorna slumpas fram per ämnesområde från en databas. Det är vanligtvis tolv frågor som ska besvaras per ämnesområde och varje område är tidsatt.

Tidsåtgång är bestämd till en minut per fråga och tiden läggs samman, vilket innebär att man har tolv minuter på sig per område för att besvara frågorna. I genomsnitt omfattar den teoretiska valideringen 132 frågor.

Det praktiska provet genomförs i verkstadsmiljö och för mekanikeryrkena är det en service som ska genomföras. För fordonslackerare genomförs arbetsmoment som är grundläggande och kvalitetskritiska för arbetets resultat.

Valideringen leds alltid av en utbildad yrkesbedömare. Efter att en validering är genomförd gör yrkesbedömaren en personlig återkoppling av resultatet.

Kravnivån för att erhålla ett kvalifikationsbevis är satt till 66 % vilket betyder att åtta av tolv frågor per område ska vara rätt besvarade.

Efter en validering får validanden ett kvalifikationsbevis eller ett valideringsintyg med förslag på kompletterande utbildningsinsatser. Ett kvalifikationsbevis innebär att validanden har alla kunskaper som krävs. Därmed kan hen söka arbete direkt utan att gå eller har gått en formell utbildning. När en validering leder till ett valideringsintyg får validanden en beskrivning på vad hen kan och vad som kan behövas kompletteras för att klara yrkesrollen fullt ut.

Om Transportföretagen och validering

Transportföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation inom transportnäringen, inklusive motor- och petroleumbranscherna. Inom sakområdet kompetensförsörjning har Transportföretagen uppdraget att företräda branschen i utbildnings- och marknadsfrågor gentemot beslutsfattare, myndigheter och andra samhällsorgan och att verka för ändamålsenlig utbildning och kompetensförsörjning. För dessa ändamål har Transportföretagen tillsammans med branche och fackförbund utvecklat ett valideringskoncept, som omfattar yrkesroller inom den fordonstekniska sektorn.

Transportföretagen är ägare och huvudman för den fordonstekniska branschvalideringsmodellen inom yrkesrollerna: maskinmekaniker, lastbilsmekaniker, bussmekaniker, personbilsmekaniker, bilskadereparatör samt fordonslackerare.