Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Transportsektorn skriker efter personal – trots corona

Transportsektorn skriker efter personal – trots corona

Transportsektorn har ett långsiktigt rekryteringsbehov, i hela landet såväl som i Västra Götaland. Ska vi räkna med att ha en stark, hållbar och konkurrenskraftig transportsektor behöver kompetensförsörjningen stärkas och säkras. För trots coronapandemin är rekryteringsbehovet fortsatt stort till både föraryrken, sjöfart och verkstäder.

Debattartikeln publicerades i Bohusläningen den 20 augusti

Sverige växer och därmed även behovet av transporter. Till och från skola, jobb och fritid. Transportnäringen är en förutsättning för handeln, industrin och för att hela samhället ska fungera. Även om hela tillvaron ställts på sin spets till följd av coronapandemin, rullar transporterna.

Konsekvenserna som kan uppstå om branschen inte lyckas rekrytera är många och kan på sikt bli allvarliga. Svårigheterna att hitta personal hämmar företagens utveckling och därmed också deras möjligheter att investera i ny teknik och att växa. Det blir även svårare för det lokala näringslivet att växa och utvecklas eftersom en stabil transportsektor är en förutsättning. Risken att bli omsprungen av utländska aktörer ökar och Sverige kan halka efter i den teknikutveckling transportsektorn befinner sig i.

Fordonstekniska elever är hett eftertraktade på arbetsmarknaden. Drygt hälften av studenterna från fordons- och transportprogrammet har en etablerad ställning på arbetsmarknaden redan ett år efter avslutade gymnasiestudier. Det är den högsta siffran bland alla gymnasieprogram. Utmärkta möjligheter till anställning finns även för dem som väljer utbildningar som leder till anställning inom sjöfarten.

För att den svenska transportnäringen ska kunna fortsätta att utvecklas och stå sig stark efter corona, krävs handlingskraft och politiska beslut. Vi behöver fler fordons- och transporttekniska utbildningsplatser i gymnasieskolan. Och för att fylla utbildningarna behöver skolor och kommuner marknadsföra sina utbildningar bättre.

Utbildningarnas innehåll behöver ses över löpande, så att de är uppdaterade och relevanta. Kvaliteten i utbildningssystemet måste höjas och säkras. Det behövs därför operativa resurser på regional nivå som säkerställer att samverkan mellan skola och näringsliv kommer till stånd och kan utvecklas över tid.

Vidare behöver antalet utbildningsplatser inom vuxenutbildningen med koppling till transportsektorn öka. Därför vill vi se kommunala politiska beslut som innebär start av sådana utbildningar. Ett fungerande valideringssystem står också högt upp på vår önskelista då det bidrar till en bättre matchning på arbetsmarknaden.

Mot den här bakgrunden har vi i dagarna bjudit in företrädare för bland annat politik och myndigheter i Västra Götaland för att i dialog finna gemensamma lösningar för att säkerställa transportsektorns kompetensbehov.

Caj Luoma, chef kompetensförsörjning, Transportföretagen

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.