Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

”Stöd till kollektivtrafik måste förnyas”

”Stöd till kollektivtrafik måste förnyas”

Eftersom vi fortsatt rekommenderas att avstå icke nödvändiga resor med kollektivtrafiken, behövs nu en palett av åtgärder för att säkra ett robust kollektivtrafiksystem. 

Debattartikeln publicerades i SVD den 17 augusti

Den 13 augusti presenterade nationella myndigheter och företrädare för landets regionala kollektivtrafikmyndigheter gemensamma rekommendationer för kollektivt resande som innebär att vi fortsatt bör avstå icke nödvändiga resor med kollektivtrafiken. Vi välkomnar en nationell diskussion men vill samtidigt flagga för att det är helt avgörande med förnyat stöd till bussarna på grund av minskade biljettintäkter om kollektivtrafiken ska kunna upprätthålla ett samhällsviktigt utbud av turer. I våras presenterade regeringen ett stöd på tre miljarder kronor för att täcka upp biljettbortfallet. De tre månader summan var avsedd för har nu passerat och stödet är förbrukat, därför behöver framtiden ses över på nytt.

För att landets regioner och trafikföretag ska kunna fortsätta köra kollektivtrafikens bussar så att det finns tillräckligt med turer och samtidigt tillräckligt med plats på bussen behöver regeringen omgående ge förnyade stöd när biljettintäkterna rasat. För de trafikföretag som får en del av sin ersättning från regionen baserad på antalet resande behöver stödpengarna också säkra deras intäkter för ett robust system med tillräckligt utbud och tillräcklig plats på bussen. Här ser situationen idag olika ut i olika regioner. Ett gott exempel är SL, Trafikförvaltningen Region Stockholm, som föredömligt och i dialog med sina trafikföretag har valt att upprätthålla ett robust system.

Vi ser positivt på att man även fortsättningsvis skiljer på kollektiva resor med obokade och bokade platser. Bokade platser finns exempelvis på landets expressbussar. Express- och flygbussar, bussföretag som kör linjelagd kollektivtrafik, upprätthåller ett nät av attraktiv kollektivtrafik för långväga resor över hela landet. Det är en kollektivtrafik som är viktig inte minst för många av landets studenter på olika universitets- och högskoleorter. Dessa företag behöver ett direkt riktat stöd och en förlängning av omställningsstödet. Stödet som omfattar mars och april 2020 räcker inte när många företag har förlorat i princip alla sina intäkter.

Vi föreslår även ett riktat stöd för avställda bussar, vilket skulle stötta bussföretag som drabbats hårt av coronapandemin. Om dessa företag som vanligtvis kör turistbussar inte får ytterligare stöd finns en risk att samhället förlorar denna transportkapacitet, vilket längre fram blir negativt för exempelvis föreningsliv och hela besöksnäringen.

Dessa företag är också viktiga för ett fungerande transportnät även utanför turist- och besöksnäringen. När exempelvis tågtrafik tillfälligt behöver ersättas eller region- och lokaltrafiken behöver förstärkas för att minska trängsel, anlitas deras bussar.

Anna Grönlund
branschchef och vice vd Sveriges Bussföretag
Marcus Dahlsten
vd Transportföretagen

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.