Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Avtalsrörelsen – ett vägval för framtidens transportsektor

2020 är ett avgörande år – avtalsrörelsen innebär ett vägval. Tillväxten i världshandeln bromsar in och har till och med stannat av. Produktivitetstillväxten har de senaste åren varit svag. Osäkerheten framåt är stor och har ökat ännu mer med tanke på coronaviruset. Därför krävs en ansvarsfullt genomförd avtalsrörelse.

Med anledning av den rådande omvärldssituationen kring coronaviruset, har avtalsrörelsen skjuts fram till hösten Läs mer på vår Avtal-20 sida

Alla signaler pekar på att den svenska ekonomin, efter en lång högkonjunktur, nu bromsar in och avkyls. Det påverkar löneutrymmet i avtalsrörelsen och gör det särskilt viktigt att företagen kan bibehålla sin konkurrenskraft.

Transportsektorn är samhällets blodomlopp, med vars hjälp industrin kan producera och med vars hjälp varor och människor kan förflyttas. Transportsektorn är omvärldsstyrd. Verksamheterna behöver pågå när efterfrågan på våra tjänster finns, veckans alla dagar och dygnets alla timmar. För att vi ska klara av att leverera det som samhället behöver vid rätt tidpunkt krävs anpassningsbara regler och anpassningsbara anställningsformer. Något som har och kommer att bli mer uppenbart under kriser som coronavirusutbrottet.

Transportsektorn befinner sig i ett skede som avgör framtiden.

Parallellt med en pandemi som begränsar resandet i världen och avmattad ekonomi har den internationella konkurrensen fortsatt att öka. I dag är i princip varje bransch och varje näringsgren global och prispressad. Det innebär också att marginalerna för de flesta företagen inom den svenska transportnäringen är ansträngda. Vi kan inte ta på oss kostnader eller regleringar som gör att det blir svårt att anpassa verksamheterna till den efterfrågan och konkurrens som finns.

Den svenska kollektivavtalsmodellen har tjänat parterna väl. Den har bidragit till ökat välstånd, en välordnad arbetsmarknad och en ekonomi som har varit motståndskraftig över tid. Utan modellen är risken överhängande att branscher och företag helt ställer sig utanför systemet. Följden skulle bli en splittrad arbetsmarknad, vilket skulle försvaga Sveriges position i den globala ekonomin och göra det svårare att både behålla och att skapa nya arbetstillfällen.  

Transportsektorn befinner sig i ett skede som avgör framtiden. Målsättningar om ökad hållbarhet är viktiga både ur svenskt och internationellt perspektiv. Transportsektorn, liksom alla övriga näringar, måste hitta sätt att minska sina utsläpp. Ny teknik, fossilfria drivmedelsmixar och digitala lösningar som effektiviserar transportsystemet kommer att driva utvecklingen framåt. Men, omställningen är beroende av att företagen kan fortsätta att investera i sina verksamheter och i ny teknik.

Det är bara genom en klokt genomförd avtalsrörelse som vi skapar förutsättningar för att transportnäringen kan fortsätta att vara både konkurrenskraftig och ett föredöme i världen när det gäller omställningen till en mer hållbar värld.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.