Semester

Syftet med semester är att arbetstagaren ska få möjlighet till vila och rekreation. Därför ska till exempel inte sjukdagar bytas mot semesterdagar. Arbetsgivaren är ansvarig inte bara för att semestern läggs ut, utan också för att semestern verkligen tas ut.

Reglerna om semester finns i semesterlagen och i kollektivavtalen.

Reglerna om semester gäller för alla arbetstagare och oavsett om man är fast eller tillfälligt anställd. Reglerna gäller alltså även för provanställda och andra visstidsanställda.

Från en del regler kan man göra avsteg genom avtal med det lokala facket eller med den anställde. Observera att sådana avtal inte får vara sämre för den anställde än vad som gäller enligt lagen eller kollektivavtalet.

Semesterförmånerna är semesterledighet och semesterlön/ semesterersättning. I vissa situationer kan arbetstagare ha rätt till semesterledighet utan semesterlön, s k obetald semester.

Om en arbetsgivare bryter mot semesterlagen eller mot kollektivavtalsregler om semester kan arbetsgivaren bli tvungen att betala skadestånd.

En arbetstagare som vill kräva sina rättigheter enligt semesterlagen, eller kräva skadestånd, måste väcka talan i domstol inom två år efter utgången av det semesterår som rättigheten skulle ha utfåtts. Gör arbetstagaren inte det har rättigheterna förlorats.

Om arbetstagarens rättigheter stöder sig på en kollektivavtalsregel måste arbetstagarorganisationen påkalla förhandling inom fyra månader efter det att organisationen fick kännedom om förhållandet, dock senast inom två år från det att felaktigheten begicks.​

Logga in - och ha bransch vald i branschväljaren - för att ta del av hela innehållet i arbetsgivarguiden