Avsluta anställning

Regler om anställnings upphörande återfinns huvudsakligen i lagen om anställningsskydd (LAS).

Anställningen kan upphöra på olika sätt.

Anställning tillsvidare (så kallad fast anställning) kan upphöra genom den anställdes egen uppsägning eller genom uppsägning från arbetsgivaren. Anställningen upphör då efter en viss uppsägningstid.

För att uppsägning från arbetsgivarens sida ska kunna ske krävs saklig grund, antingen arbetsbrist eller personliga skäl. Om det är skäligt att arbetstagaren omplaceras i stället för att sägas upp finns inte saklig grund.

Anställning kan också upphöra när den anställde går i pension.

Visstidsanställningar

För tidsbegränsade anställningar (visstidsanställningar) finns olika regler i olika kollektivavtal. Dessa regler kan också vara olika beroende på om anställningen ska avslutas vid anställningstidens utgång eller avbrytas i förtid. Kontakta alltid ditt arbetsgivareförbund vid oklarheter.

Avsked

I vissa situationer kan en tillsvidareanställning upphöra med omedelbar verkan. Det kallas då avsked om det sker på arbetsgivarens initiativ och frånträde om det sker på arbetstagarens initiativ.

Lagen är tvingande

Lagens regler gäller även om arbetsgivaren och arbetstagaren kommit överens om annat. En anställd kan alltså inte i förväg avtala bort sitt anställningsskydd.

Logga in - och ha bransch vald i branschväljaren - för att ta del av hela innehållet i arbetsgivarguiden