Stärkt konkurrenskraft

En konkurrenskraftig transportsektor är A och O

Ett regelverk som är enkelt och lättförståeligt för företagen och praktiskt tillämpbart för myndigheterna är en förutsättning för en marknad med sund konkurrens.

Transportsektorns särskilda förutsättningar måste beaktas vid utformandet av nya regler, och vid översyn av befintliga. Vid införandet av nya regler är väl utförda konsekvensutredningar en förutsättning för att ge beslutsfattare så bra underlag som möjligt för att kunna välja det alternativ som uppfyller syftet med regleringen, till den lägsta kostnaden för berörda företag. Tyvärr är dessa, särskilt på enskild myndighetsnivå, ofta bristfälliga och summariskt utförda.

Sverige behöver i EU-arbetet ta en mer aktiv roll att föra fram svenska förutsättningar för utformningen av EU-lagstiftning. Överimplementering måste undvikas både vid införlivandet och i tillämpningen av EU-lagstiftning. Det kräver väl utförda konsekvensutredningar vid införlivandet med jämförelse med våra grannländer. 

Transportsektorn präglas av gränsöverskridande konkurrens, framför allt inom ramen för EU:s inre marknad. Globaliseringen har lett till ökad konkurrens, med stora fördelar både för företag och konsumenter. Samtidigt har möjligheter uppstått för företag från länder med lägre kostnadslägen och mindre regelbörda att konkurrera på den svenska marknaden.

Transportföretagens principer

  • Den svenska transportsektorn behöver sund konkurrens. Det ska vara lätt att göra rätt och kontroller ska riktas in på att hitta det medvetna fusket.
  • Företagens regelkostnader kan inte fortsätta öka. Regler, såväl nya som befintliga, behöver vara ändamålsenliga och proportionerliga. Överimplementering ska undvikas för att värna svensk konkurrenskraft.
  • Transportköpare (privata och offentliga) måste efterfråga hållbara transporter och ha en regelbunden avtalsuppföljning.

Transportsektorn är i stor utsträckning resursintensiv att kontrollera för ansvariga myndigheter. Polisen och andra kontrollmyndigheter måste få ökade resurser för att skapa förutsättningar för en rättvis konkurrens inom transportsektorn.

Svensk offentlig upphandling omsätter cirka 800 miljarder kronor årligen. Det motsvarar närmare en femtedel av Sveriges BNP. Upphandling i konkurrens sparar pengar och skattemedel kan användas mer effektivt än om det offentliga driver verksamheten i egen regi. För mindre företag är det av vikt att myndigheternas krav är proportionerliga och inte för administrativt betungande.

Ur ett konkurrensperspektiv är det även viktigt att upphandlande myndigheter arbetar aktivt med avtalsuppföljning. Högt ställda krav utan ordentlig uppföljning skapar möjligheter för oseriösa företag att nå oskäliga konkurrensfördelar genom att under avtalsperioden inte följa ställda krav. 

Våra exempel på åtgärder

Det finns mycket som behövs göras för att stärka konkurrenskraften hos svenska transportföretag. Här hittar ni några exempel på vad som behöver göras.

Tillstånd för hamnar

Effektivare och mer jämlika processer över landet när det gäller hamnars verksamhetstillstånd, miljötillstånd och vissa tullfrågor.

Förenkling

Genomför förslagen i Förenklingsutredningen , t.ex. möjlighet för Regelrådet att återremittera förslag med bristfälliga konsekvensutredningar samt krav på jämförelse med grannländer för att avgöra om implementering och tillämpning går att göra mindre långtgående av en given regel (sk. ”grannkontroller”).

Kontrollmyndigheter

Riktade medel till ansvariga kontrollmyndigheter, framför allt Polisen.

Avgifter för sjöfart

Sjöfartsverkets affärsuppdrag och ekonomi ska inte vara beroende av avgiftsuttag från handelssjöfarten

Kontakt

Foto på Mårten Bergman

Mårten Bergman

Transportekonom