Nyhet

Bussakademin träffade politiker i Östersund

Nyhet

Bussakademin, en satsning från Sveriges Bussföretag, träffade i region Jämtland Härjedalen i Östersund nyvalda politiker från Kollektivtrafiknämnden samt tjänstemän från Länstrafiken för att prata om bussbranschens utmaningar.

På plats fanns även medlemsföretag som deltog i bra och öppna diskussioner och där utmaningar och möjligheter delades. En av de frågor som kom upp var förarbristen, eftersom det även är brist på bussförare i denna region. Bland annat kom deltagarna in på utbildningen och att det svenska språket behöver förstärkas. Politikerna ombads även att agera i frågan om regelverken för körkortsdirektivet.

Ett annat ämne som togs upp var infrastrukturen, där frustration finns över det bristande underhållet beroende på extremt magra länsplaner. Under den rubriken kom snöröjningen upp eller snarare avsaknaden av den och man önskade av politiken mer resurser för att ploga och forsla bort snö.

-Sammantaget, ja det finns en hel del att göra, var Karl Erik Bäckwalls slutord, men kan vi hjälpas åt blir det lättare.

Läs också

Om Bussakademin 

Om BR 

Bussakademin

Bussakademin är ett projekt finansierat av bussbranschens egen forsknings- och utvecklingsorganisation BR. Bussakademin ger tillfälle att tillsammans prata om hur vi nu ska kunna utveckla kollektivtrafiken gemensamt för att nå branschens gemensamma mål om "4 av10 - 2030 ska 4 av 10 motoriserade resor vara kollektiva". Bussakademin är planerad att fortsätta under 2023 och 2024 med dialogmöten med politikerna i regionerna samt med ansvariga i Sveriges Bussföretags regionala avdelningar.

Syftet med Bussakademin är att informera om bussbranschen för landets nyvalda politiker i regionala kollektivtrafiknämnder och länstrafikbolag för att framöver hitta samverkansformer och lösningar på de utmaningar som bussbranschen står inför. För bussbranschen utgör den upphandlade trafiken, både i form av linjetrafik och skolskjuts, största andelen av branschens totala omsättning. För Sveriges Bussföretag och dess medlemmar är det därmed av stor vikt att politiker och tjänstemän har en kunskap om branschen. Det är en grund för väl genomförda upphandlingar med villkor som är anpassade efter branschens förutsättningar. För de flesta bussföretag är också den upphandlade busstrafiken en förutsättning för att även kunna bedriva turist- och beställningstrafik. Villkoren för den upphandlade busstrafiken påverkar därmed hela bussbranschen och är i förlängningen avgörande för att besöksnäring, föreningsliv och företag ska kunna lita på att bussar finns att beställa och att det finns bussföretag att samarbeta med över hela Sverige.