Nyhet

EU-kommissionens förslag om paketresor och multimodala resor är inte verklighetsförankrade

Nyhet

EU-kommissionens förslag om paketresor och multimodala resor är inte verklighetsförankrade

I dagarna lämnar Sveriges Bussföretag in två remissvar till Justitiedepartementet på delarna i det så kallade ”Passenger Mobility Package”, ett paket av förslag som EU-kommissionen lade fram i slutet av november. Inom alla delar finns förslag som riskerar att både försämra utbudet för konsumenterna såväl som försvåra förutsättningarna för företag som arrangerar paketresor respektive kör kommersiell linjetrafik med buss.

EU-kommissionens förslag till ändringsdirektiv om paketresor och sammanlänkade researrangemang

Regelverken kring paketresor syftar till att ge resenärer som bokar en paketresa ett starkare skydd än en resenär som bokar de ingående resetjänsterna var för sig. Jämfört med andra branscher så har redan idag konsumenter som köper paketresor ett anmärkningsvärt starkt skydd och ett mycket stort ansvar faller på arrangören. Det förslag som nu lagts fram syftar till att ytterligare ansvar ska läggas på företagen – vilket i förlängningen driver kostnader.

Sveriges Bussföretags svar i korthet:

 • Förbundet motsätter sig starkt förslaget om att begränsa arrangörernas möjligheter att ta in förskottsbetalningar
 • Förbundet motsätter sig förslaget om att utvidga grunderna för resenärers rätt att avboka till att omfatta händelser på avreseorten eller resenärens hemort
 • Förbundet är positiva till att det sker förtydliganden kring vouchers och värdebevis, men det är problematiskt att dessa föreslås ingå i resegarantisystemet
 • Förbundet är positiva till att tjänsteleverantörer föreslås få en skyldighet att återbetala till arrangörer för inte genomförda resetjänster inom sju dagar, men vi menar att som förslaget är utformat kommer det inte ha någon effekt
   

”Det förslag som nu ligger lägger ytterligare ansvar på företagen, som också kommer att behöva ta större risker. Att begränsa möjligheten att ta in förskottsbetalningar kommer dels att skapa likviditetsproblem hos företagen i perioder, och urholkar avtalsfriheten mellan företag och konsumenter. Vi hoppas att svenska regeringen kommer stå upp för principen om att EU som huvudregel inte ska reglera för detaljerat – i synnerhet inte på ett område där konsumentskyddet redan är otroligt starkt” kommenterar Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag.

EU-förordning om rättigheter för resenärer vid resor med kombinerade trafikslag och nya regler om tillsyn av resenärsrättigheter

EU-kommissionen föreslår dels nya regler om tillsyn av resenärsrättigheter och dels ett ramverk av rättigheter för resenärer vid multimodala resor, alltså resor med flera trafikslag eller med flera operatörer inom samma trafikslag. Förbundet anser att det principiellt är positivt att regelverken för passagerarrättigheter är EU-gemensamma och uppdelade per trafikslag, och att EU-kommissionen tar ett grepp om frågan även för multimodala resor, som varit en brist i befintliga regelverk. Sveriges Bussföretag oroas dock av att ett ökat ansvar för datainsamling läggs på operatörerna och att utformningen av passagerarrättigheterna för multimodala resor gör att färre aktörer kommer att erbjuda dessa.

Sveriges Bussföretags svar i korthet:

 • Alltför tunga rapporteringskrav vad gäller tjänstekvalitet måste undvikas, eftersom de ställer oproportionerligt höga krav, särskilt för små företag
 • Förbundet är positiva till att ett gemensamt formulär för klagomål och kompensation införs, men det är orimligt att det ska finnas på samtliga EU-språk. Det bör räcka med de officiella språken i det land där transportören är etablerat samt engelska
 • Passagerarrättigheterna vid multimodala resor behöver anpassas till befintlig förordning om busspassagerares rättigheter
 • Ansvarsbestämmelserna för busstransportörer som säljer enkelbiljetter genom mellanhänder måste förtydligas
 • Transportörerna måste vara fria att själva bestämma genom avtal med transportörer och mellanhänder om deras tjänster kan och får utgöra del i multimodala biljetter
   

”EU-kommissionen har i sitt förslag haft utgångspunkten att den aktör som säljer biljetten förutsätts kunna ta ansvar för hela kedjan, både vad gäller genomförande och information. Hade dialog med branschen skett, så hade budskapet varit att en transportör som ingår em en del i en multimodal resa kan rimligen bara ta ansvar för det som de själva rår över. Om det blir ett för stort risktagande kommer ingen våga sälja dessa resor. I Sverige har vi sedan många år haft biljettsamarbetet Resplus, där den som orsakar en försening i en multimodal resa är den som ansvarar för att resenären kommer fram. En sådan modell hade varit betydligt mer rimlig som grundprincip” avslutar Anna Grönlund.

Läs remissvaren här