Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

En ny varselvåg riskerar att utlösas om stöden till transportsektorn inte blir mer träffsäkra

En ny varselvåg riskerar att utlösas om stöden till transportsektorn inte blir mer träffsäkra

Transportföretagen har i dag träffat Transportstyrelsen, Trafikverket, Luftfartsverket och Sjöfartsverket för att diskutera hur transportsektorn drabbats av coronapandemin och hur man med gemensamma krafter ska kunna rädda den ur krisen. Om stöden inte utvecklas, förlängs och blir mer träffsäkra riskerar en ny varselvåg att utlösas.

Krisen för persontransportsektorn är långtifrån över. Passagerarvolymerna är fortfarande betydligt lägre än jämförbar period 2019 för samtliga trafikslag. Tiotusentals anställda är redan uppsagda och många företag har försatts i konkurs.

En alltför tidig utfasning av kris- och stödåtgärder under hösten riskerar att utlösa en ny stor varselvåg. Regeringens besked i budgetpropositionen för 2021 är fullständigt otillräckliga för att hjälpa drabbade branscher att överleva.

”Transportsektorn är klassad som samhällsviktig, men nu finns en risk att vi kommer stå utan de transporter vi är vana vid den dag pandemin är över och allt förväntas att återstarta och återgå. Det är helt avgörande att stödinsatser som omställningsstödet och korttidspermitteringar förlängs och finns kvar. Krisen är inte över ”, säger Tina Thorsell, samhällspolitisk chef på Transportföretagen. 

Det behövs nu dessutom mer träffsäkra riktade stöd till branscher som drabbats särskilt hårt. Exempel på riktade stöd är ett stöd för avställda fordon, t.ex. turistbussar, sänkta eller ersatta avgifter, t.ex. farleds- och banavgifter och en långsiktigt hållbar finansiering av luftfartens infrastruktur.

Kollektivtrafiken är hårt drabbad, prognosen pekar på drygt 10 miljarder i minskade biljettintäkter 2020. Samtidigt förväntas bussarna i kollektivtrafiken upprätthålla normal kapacitet trots att det statliga stödet är slut och det stöd som aviserats i regeringens budget för 2021 är alldeles för litet.

”För att vi ska bibehålla ett robust system för persontransporter behöver staten kompensera de sektorer som drabbats hårt av minskad biljettförsäljning. För den offentligt upphandlade kollektivtrafiken fattas drygt 10 miljarder i år enligt prognoser från landets regioner. Om inte insatser görs omgående, riskerar svensk kollektivtrafik en nedåtgående spiral då många regioner nu ska upphandla kollektivtrafik för tio år framåt” säger Anna Grönlund, branschchef på Sveriges Bussföretag och som vid mötet beskrev situationen för offentligt upphandlade persontransporter.

Bussarna är även en förutsättning för besöksnäringen. När bussföretagen som kör kollektivtrafik riskerar att drabbas av nedskärningar påverkas också föreningsliv, idrottsrörelse och tågersättningar där bussen brukar sättas in om tåget står still.

Flyget har också drabbats extremt hårt och var dessutom först att drabbas. Idag ligger flygtrafiken på nivåer motsvarande 10–20 procent i jämförelse med 2019. Oerhört olyckligt för alla som behöver resa är att länderna inte kunnat enas om en harmonisering av reserestriktioner och karantänsregler.

Inte bara flygbolagen har drabbats utan hela flygets infrastruktur. Flygtrafikledning i privat regi samt kringtjänster som är en viktig del i flygtrafikens systemfunktion är i princip helt utan stöd. Dessa funktioner är helt avgörande om vi ska kunna flyga i Sverige under och efter pandemin.

”Coronapandemin är en global kris för flyget. Krisinsikten som våra medlemsföretag visar behöver också få fäste hos ansvariga myndigheter. Utan gemensamma åtgärder och ett helhetsgrepp om finansieringen av flygets infrastruktur riskerar en hel branschs kollaps. Det är därför avgörande att ansvariga myndigheter och branschen gör gemensam sak och samarbetar för att både säkerställa konkurrenskraftiga villkor för flyget genom coronakrisen men även för att villkoren under återuppbyggnaden ska främja framväxten av hållbart flyg som håller ihop hela Sverige och förbinder Sverige med övriga världen. För att få igång resandet igen krävs också att EU:s medlemsstater enas om harmoniserade reserestriktioner som möjliggör trygga och säkra flygresor”, avslutar Fredrik Kämpfe, Transportföretagen branschchef flyg.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.