Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Möte med EU kommissionen om ändringar i EUs körkortsdirektiv

EU kommissionen har nu inlett en granskning och utredning rörande översyn av EUs körkortsdirektiv, officiellt ”Directive 2006/126/EC of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 on driving licences”. Som ett led i arbetet genomförde EU-kommissionen den 16 oktober en workshop med särskilt inbjudna gäster från EUs medlemsländer, både ansvariga myndigheter och särskilt utpekade branschorganisationer. Från Sverige medverkade företrädare för Transportstyrelsen samt Sveriges Bussföretags branschchef Anna Grönlund, som också är ordförande i den internationella vägtransportorganisationen IRUs passagerarkommitté, IRU CPT.

Sveriges Bussföretag har tillsammans med systerförbund inom bland annat den internationella vägtransportunionen IRU drivit på för en översyn. Det är framförallt två frågor som Sveriges Bussföretag lyft som viktiga:

  • Ta bort den s.k. 50-kilometersgränsen för unga bussförare.
  • Sänk minimiålder för nya bussförare så att åldersgränsen 18 år blir norm oavsett om föraren fått sin behörighet via gymnasieutbildning eller annan genom en annan utbildningsform. En sänkning av minimiåldern för nya bussförare skulle också innebära en harmonisering av föraråldern mellan gods- och persontransporter.


Körkorts- och tillståndsfrågorna hänger nära samman med rekryteringsfrågorna. För den svenska bussbranschen har Corona pandemin inneburit att många äldre bussförare valt att lämna branschen och inte exempelvis längre står till förfogande för extra körningar. I kombination med att den svenska bussföraråldern har en hög medelålder innebär det att bussbranschens rekryteringsbehov är fortsatt stort, även i ljuset av de nedskärningar som ett antal företag aviserat i Corona pandemin spår.
IRU har i debatten rörande EUs körkortsdirektiv lyft behovet av att uppdatera direktivet så att det anpassas till moderna fordon med inslag av automation och uppkopplade system, tekniska lösningar som underlättar för föraren och höjer säkerheten i transportsystemet.
I workshopen den 16 oktober presenterade EU kommissionen studier avseende trafiksäkerhet och olycksstatistik i vägtransportsystemet inom hela EU. EU kommissionen redogjorde också för kopplingar till närliggande regelverk, såsom den europeiska lagstiftningen rörande YKB. Man hade också avsatt långa pass för att låta de inbjudna företrädarna ge erfarenheter, reflektioner och förslag inför det fortsatta arbetet.

-Det är positivt att EU-kommissionen på detta sätt bjuder in till dialog med myndigheter och bransch i ett tidigt skede. Jag fick möjlighet att lyfta situationen i Sverige och beskriva det faktum att vi ofta har längre linjer än 50 kilometer vilket gör regelverket som det ser ut idag märkligt i ett nordiskt perspektiv, kommenterade Anna Grönlund. Sveriges Bussföretag fortsätter nu att tillsammans med Transportföretagen noga bevaka frågan, i nära samverkan med IRU.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.