Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Reduktionsplikten för flyget måste kompletteras

Reduktionsplikten för flyget måste kompletteras

Biojetbränsle är viktigt för att minska flygets utsläpp. Transportföretagen har därför välkomnat reduktionsplikten som ett långsiktigt styrmedel. Men det lagförslag som regeringen tagit fram är inte komplett. Propositionen klargör nämligen inte hur flygbolagen ska tillgodoräkna och rapportera biojetbränslet internt, till nationella och europeiska klimatmål samt framförallt inom utsläppsrättshandeln.

Lagen behöver kompletteras med genomförandeuppdrag till myndigheterna. Framförallt rörande drivmedelsrapportering till Energimyndigheten och flygbolagens utsläppsrapportering till Naturvårdsverket för att säkerställa att flygbolagen kan tillgodoräkna sig den utsläppsminskning som de köper genom biojetbränslet.

”Lagen om reduktionsplikt togs fram för vägtrafiken, men vägtrafiken är inte en handlande sektor som flyget, och därför behöver reduktionsplikten för flygfotogen kompletteras. Reduktionsplikten ska minska utsläppen från flyget och då behöver man förstå hur flygets utsläpp regleras”, säger Fredrik Kämpfe, branschchef Transportföretagen – Flyg

Flygets utsläpp regleras framförallt genom två marknadsbaserade styrmedel. Dels EU:s handel med utsläppsrätter (EU ETS) som omfattar flyg inom EU, dels det globala styrmedlet ICAO:s Corsia som börjar gälla 2021. Enligt propositionen ska reduktionsplikten för flygfotogen träda i kraft 1 juli 2021 men hur flygbolagen ska rapportera sina icke fossila utsläpp är inte klart. Konsekvensen kan bli att flygbolag är tvungna att rapportera biojetbränsle som fossilt bränsle.

”Reduktionsplikten ska bidra till omställning av flyget i Sverige. Flygbolag som är föregångare bör ges incitament till omställning, inte straffas. Om inte reduktionsplikten anpassas till rapporteringssystemen riskerar flygbolag att tvingas rapportera biojetbränsle som fossilt vilket vore absurt” konstaterar Fredrik Kämpfe

Flyget i Sverige har högt ställda hållbarhetsmål. Inom ramen för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige har flygnäringen i Sverige tillsammans tagit fram en färdplan för hur flyget kan bidra till regeringens mål om fossilfrihet till 2045.

”Vi är överens med regeringen om att mer biojetbränsle behövs. Men när reduktionsplikten nu beslutas är det viktigt att flygbolagen får tillgodoräkna sig den utsläppsreduktion som de betalat för. Att införa en reduktionsplikt som inte leder till en reell och dokumenterbar utsläppsreduktion vore dumdristigt” avslutar Fredrik Kämpfe

Fakta:

Regeringen har överlämnat propositionen ”Reduktionsplikt för flygfotogen” (prop. 2020/21:135) till riksdagen 18 mars. Enligt propositionen (s.27) anser regeringen inte att det ska finnas hinder för att biojetbränsle som en drivmedelsleverantör använt för att uppfylla reduktionsplikten också ska kunna användas av ett flygbolag inom till exempel EU ETS. Transportföretagen föreslår att det ska förtydligas hur systemet ska fungera för att säkerställa att flygbolaget som köpt biojetbränsle även tilldelas utsläppsreduktionen. Vi vill därför att Energimyndigheten och Naturvårdsverket ges i uppdrag av regeringen att ta fram kompletterande föreskrifter efter riksdagens beslut.

Läs mer här: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2021/03/prop.-202021135/

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.