Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Luftfartsråd 23 juni 2021

Transportföretagen Flyg deltog vid Infrastrukturdepartementets luftfartsråd 23 juni. Luftfartsrådet, som hålls några gånger per år, består av olika intressenter och möjliggör dialog om angelägna frågor för branschen med Regeringskansliet som bjudit in myndigheter, branschorganisationer och företag. Här följer en kort sammanfattning av mötet.

Branschchef Fredrik Kämpfe inledde mötet genom att föredra branschens läge i pandemin och tacka Transportstyrelsen för de måndagsmöten som hållits med branschen under krisen, en kris vi fortsatt måste hantera även om krisen blivit vardag. Nu måste förutsättningarna bli bättre för flygets återstart, det var Transportföretagens budskap. Bland annat måste alla inse att luftfartens avgiftssystem inte är konstruerade för pandemis effekter.

Fredrik Kämpfe uppmärksammade under mötet på att Transportstyrelsen kommer leverera tre rapporter om avgifterna under sommaren 2021 varav en, ”Luftfartens avgifter”, nyligen har publicerats (https://www.transportstyrelsen.se/sv/publikationer-och-rapporter/rapporter/marknadsovervakning/luftfartens-avgifter-2016-2020/).

Nästa vecka publiceras en rapport om GAS-avgiften och sedan kommer en som kan beskrivas som en mer analytisk effektrapport av stigande avgifter. Fredrik Kämpfe vädjade till departementet att noga läsa dessa rapporter och rapportera tillbaka till branschen vad man avser göra med anledning av slutsatserna.

Frågan om avgifterna är direkt kopplad till svenska flygets konkurrenskraft

Frågan om avgifterna är direkt kopplad till svenska flygets konkurrenskraft och en passiv hållning eller för långsam reaktion från regeringen kan komma att skada konkurrenskraften jämfört med andra länder. Här behöver Regeringskansliet jobba tillsammans med branschen så att inte återstarten försenas p.g.a. felanpassade avgifter.

Bland övriga angelägna frågor på luftfartsrådet var den pågående Brommautredningen. Göran Roos föredrog läget för utredningen som ägnat sig åt att inhämta information och träffa ett stort antal intressenter i ett intensivt arbete som ska bli klart i augusti. Fredrik Kämpfe påtalade här frågan om riksdagens tillkännagivande som går emot regeringens utredningsdirektiv. En majoritet i riksdagen har i stället beslutat att någon snabbutredning av nedläggning av Bromma flygplats ej ska ske. Trots det fortsätter utredningen med Regeringskansliets vetskap om riksdagens ställningstagande.

Vidare togs Sveriges EU-ordförandeskap 2023 upp och efter informationen från departementet föreslog Fredrik Kämpfe att de bör skapa en arbetsgrupp som regeringen kan använda sig av för att sätta agendan och få inspel från flygets aktörer.

Mot slutet av mötet togs frågan om EU:s förhållande till tredje länder upp. På agendan finns ett eventuellt gemensamt luftfartsområde med Ukraina och avtal med Storbritannien. Transportföretagen tog upp frågan om man har börjat diskutera gemensamma regler för smittskyddsåtgärder och villkor för covid-säkert resande, och om något hänt i förhandlingar med tredje länder. Med gemensamma regler skulle kanske trafiken kunna förenklas mellan länderna. Regeringen meddelade att man inte börjat sådana diskussioner med noterade det som en intressant punkt att följa upp.

Slutligen diskuterades Januariöverenskommelsens p.32 som handlar om flygets klimatomställning. Departementet informerade att regeringen tog beslut i söndags, 20 juni, att miljöstyrande start- och landningsavgifter ska införas från 1 augusti 2021. Dessa miljöstyrande avgifter kommer tas med i Swedavias avgifter från 2022 och gäller för Arlanda och Landvetter.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.