Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Hamnarna behöver få ett större utrymme i debatten

Hamnarna behöver få ett större utrymme i debatten

Eric Tedesjö gav hamnarna en röst då Trafikutskottet sammankallade sjöfarten genom Maritimt forum för en uppdaterad lägesbild och för inspel till det sjöfartsbetänkande som ska överlämnas till riksdagen i vår. Hamnarna har en nyckelroll för hela sjöfartens hållbarhetsarbete – nu behöver de få ett större utrymme i debatten.

Hamnbranschens frågor kom upp till diskussion då Eric Tedesjö, branschchef för Sveriges Hamnar medverkade på Trafikutskottets sammanträde tillsammans med Svensk sjöfart, Skärgårdsredarna och Skeppsmäklarna i veckan. Han fick då tillfälle att kommentera inriktningsunderlaget som till stora delar är bra men som saknar den transportövergripande ansatsen för överflyttning av gods till sjöfarten.

”Kanske behövs ett politiskt mål för godsöverflytt för att få till en riktig trigger, utifrån det kan nödvändiga resurser för infrastruktur allokeras. Mest resurseffektivt är helt enkelt att låta det trafikslag som är mest lämpad för en trafikuppgift också utföra den.”

Sjöfartsverkets aviserade avgiftshöjningar oroar många hamnar. Höjda farledsavgifter kommer olägligt i skuggan av corona, höjda lotsavgifter försämrar konkurrenskraften för hamnar med lång insegling, borttagande av fjärrzonsrabatt och turn around anlöp riskerar också försämra svensk sjöfarts konkurrenskraft.

Staten har istället valt att fokusera på hamnavgifterna som de menar är en konkurrenshämmande faktor, vilket Sveriges Hamnar beklagar. Hamnar, som i de flesta fall är aktiebolag, konkurrerar med såväl varandra som med transporter på land. Hamnavgifter behövs för att hamnbolagen ska kunna bygga och förvalta hamninfrastruktur och betala arrenden med mera, inte minst för att täcka kostnader för lastning och lossning. Just nu genomför flera hamnar investeringar i miljardklassen i sin hamninfrastruktur till nytta för hela landets trafikarbete. Men staten gör inga investeringar i svenska hamnar.

”Det finns en oro i hamnarna att sjöfarten ska tappa i konkurrenskraft. Det är viktigt att avgiftsstrukturen för sjöfarten ses över. I dag riskerar vi att få ett avgiftsbingo som inte gynnar den gröna omställningen med ambitionen om mer gods på sjön.”

Sveriges Hamnar medverkar nu i det nystartade FOI-projektet VTI genomför, för miljödifferentierade farledsavgifter. De flesta hamnar har redan miljödifferentierade hamnavgifter, men det behövs ett helhetstänk så miljödifferentieringen inte motverkar sitt syfte.

”Vi välkomnar en övergripande diskussion om avgifter, och hur de kan samverka för en sund avgiftsstruktur.”

En annan stor laddad fråga som lyftes handlade om elförsörjningen i hamnarna. Många hamnar saknar i dag tillräcklig och utbyggd elförsörjning. I det korta perspektivet handlar det om kaj-el men i det längre perspektivet handlar det om att ha beredskap för fartygens framtida bränsleförsörjning.

"Det är viktigt att hamnarna har en beredskap för att klara den hållbarhetsomställning sjöfarten står inför. Vilket fartygsbränsle som kommer att dominera marknaden är idag svårt att veta, men det vi vet är att stora mängder grön el kommer att behövas för att framställa vätgas, ammoniak eller andra bränsletyper som kan bli aktuella."

Så behöver den åldrade  isbrytarflottan förnyas. Den här kalla snörika vintern har vi fått ett rejält kvitto på behovet av effektiv isbrytning. Det är avgörande för både sjöfartens och näringslivets konkurrenskraft.

”Nya isbrytare måste få utrymme i den nationella planen. Det är svårt att överblicka konsekvenserna om isbrytningen skulle vara otillräcklig eller behöva finansieras inom Sjöfartsverkets begränsade budget.”

Avslutningsvis framhöll Eric att hamnar och sjöfart har varit något av ett självspelande piano, som trots sitt enorma trafikarbete för Sverige inte riktigt har synts i infra-, transport- och trafikdebatten.

”Branschen har skött sig själv och fungerat bra till nästan ingen kostnad för staten. Se hamnar och sjöfartens potential för trafikarbete i trånga sektioner och för hållbarhetsomställningen.”

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.