Nyhet

Transportföretagen ger synpunkter på utredningen om reformerad vuxenutbildning

Nyhet

Transportföretagen har gett sina synpunkter på utredningen “Växla yrke som vuxen – en reformerad vuxenutbildning och en ny yrkesskola för vuxna” (SOU 2024:16). Transportföretagen välkomnar förändringar inom vuxenutbildningen och den pilotverksamhet som startas upp inom ramen för nationell yrkesutbildning (NY) under 2024-2026. Dock ser vi flera utmaningar och frågor som behöver vidare utredning och svar.

Utredningen syftade till att stärka vuxenutbildningen och skapa bättre förutsättningar för yrkesutbildning på gymnasial nivå. I juni 2023 utökades Yrkesvuxutredningens uppdrag med ett tilläggsdirektiv om att utveckla en ny modell för yrkesutbildning på Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF4), enligt modellen för yrkeshögskolan, senare kallad Nationell Yrkesutbildning (NY).

– Inom transportnäringen är efterfrågan på kompetens främst kopplad till yrkesutbildningar på gymnasial nivå. Yrkesutbildning för vuxna på denna nivå blir därför ett viktigt komplement och spelar en viktig roll för företag som behöver säkerställa sin kompetensförsörjning, liksom för individer som vill etablera sig på arbetsmarknaden. För att systemet för yrkesvux bättre ska möta efterfrågan och arbetslivets behov krävs reformer, säger Caj Luoma, chef för kompetensförsörjning på Transportföretagen.

Transportföretagen är positivt till införandet av Nationell Yrkesutbildning (NY) som en ny utbildningsform, särskilt som en inledande pilotverksamhet under 2024-2026. Det krävs dock en djupare analys och konsekvensbeskrivning kring hur ett nytt utbildningssystem påverkar befintliga system.

– Det är av största vikt att yrkesvux generellt fortsätter att utvecklas, både vad gäller tillgång till yrkesutbildning och kvalitet. Särskilt viktigt är möjligheten till riksintag för snäva yrkesroller. Utredarna har valt att endast tillämpa riksintag för den nya utbildningsformen NY. Transportföretagen anser att detta borde införas inom båda utbildningsformerna för att säkerställa arbetslivets kompetensförsörjning, säger Maria Sjölin Karlsson, regionalt verksamhetsansvarig Kompetensförsörjning på Transportföretagen.