Nyhet

Regeringen föreslår effektivare klampning av fordon

Nyhet

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss bland annat att tidsgränsen på 36 timmar för klampning ska tas bort. Transportföretagen välkomnar förslaget.
-Det här är något vi efterfrågat länge, säger Susanne Karlsson, biträdande samhällspolitisk chef på Transportföretagen.

– Den som bryter mot regler på vägarna ska inte kunna slippa betala sanktionsavgifter genom att vänta ut tiden för hur länge fordonet kan stoppas. Regeringen föreslår därför att tidsgränsen tas bort, så att det inte går att köra vidare utan att betala, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson i ett pressmeddelande.

På vägtrafikområdet finns bestämmelser om att fortsatt färd med ett fordon i vissa fall ska hindras. Det kan till exempel vara av trafiksäkerhetsskäl eller om färden på annat sätt sker i strid med regelverket. Ett av sätten att hindra fortsatt färd är att låsa fast fordonet, så kallad klampning.

I lagrådsremissen föreslås en ny klampningslag som ersätter den tidigare lagen. I den nya lagen finns bestämmelser om förbud mot ett fordons fortsatta färd för att säkra verkställighet av sanktionsavgifter på vägtrafikområdet, för att hindra fortsatta överträdelser av yrkestrafiklagstiftningen och för att hindra trafik med trafikfarliga förare eller bristfälliga fordon.

Den nya lagen innehåller ingen tidsgräns för hur länge förbud och åtgärder får gälla, utan de ska bestå till dess att ett förskott för sanktionsavgiften har betalats eller när det annars saknas skäl att upprätthålla förbudet. Besluten kan omprövas och överklagas.

I lagrådsremissen föreslås även att regeringen ska få möjlighet att meddela sanktionsavgifter vid överträdelser av vissa regler på yrkestrafik- och taxitrafikområdet. Det kan till exempel gälla om en tillståndshavare använder ett fordon i yrkesmässig trafik i strid med villkoren för sådan användning eller om tillståndshavaren underlåtit att anmäla fordon eller antal anställda i verksamheten till Transportstyrelsen.

Förslaget har varit på remiss och Transportföretagen var mycket positivt.

-Vi välkomnar skärpningen. Det är inte rimligt någonstans att den som brutit mot lagar och regler kan vänta i 36 timmar och sedan köra iväg, säger Susanne Karlsson.

Regeringen föreslår att den nya lagen ska träda i kraft den 1 januari 2025.

Har du brutit mot lagar och regler och ditt fordon klampats ska du inte kunna vänta i 36 timmar och sedan köra iväg. Betala eller stå kvar. 
Transportföretagen välkomnar regeringens förslag till ändring.