Nyhet

Nya lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2024

Regeringen presenterar som vanligt en sammanställning av de viktigare lagar och förordningar som träder i kraft kring halvårsskiftet. Det gäller såväl nya som ändrade regelverk.

Transportföretagen noterar särskilt:

Ett utökat informationsutbyte ska motverka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen och arbetslivskriminalitet

En skyldighet införs för kommuner, arbetslöshetskassor och vissa statliga myndigheter att utbyta uppgifter som behövs för att motverka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. Vidare införs en skyldighet för vissa statliga myndigheter att utbyta uppgifter som behövs för att utföra myndighetsgemensamma kontroller mot arbetslivskriminalitet. En aktör som har sådana uppgifter som behövs hos en annan aktör, ska lämna ut uppgifterna både på begäran och på eget initiativ.

Lagen omfattar såväl offentliga som sekretessbelagda uppgifter.

Det finns en presumtion för att uppgifter som omfattas av lagen ska lämnas ut.
Av bland annat integritetsskäl införs det dock en undantagsregel som gör att de berörda aktörerna ska avstå från att lämna sekretessbelagda uppgifter om övervägande skäl talar för det

Ikraftträdande: 1 juli 2024

Läs Transportföretagens remissyttrande på Regeringens hemsida

Ett Förenklingsråd inrättas inom Tillväxtverket

Genom ändringarna inrättas Förenklingsrådet som ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket.

Förenklingsrådet ska verka för att minska företagens regelbörda och kostnader.

Rådets uppgifter består bland annat i att inhämta, ta emot och analysera förslag på förenklingsåtgärder från näringslivet och andra intressenter.

Rådet ska även identifiera och analysera områden av särskilt intresse för näringslivet ur ett förenklingsperspektiv. Inom identifierade områden ska rådet lämna välmotiverade, konkreta och genomarbetade förslag till regeringen på förenklingsåtgärder som minskar företagens regelbörda och administrativa kostnader eller på annat sätt underlättar för företag att följa befintliga regelverk.

Transportföretagen välkomnar inrättandet av ett Förenklingsråd. Transportsektorn är omgärdad av mycket regler och en ny rapport från Tillväxtverket visar dessutom att regelkostnaderna för svenska företag fortsätter att öka.

Läs mer på Näringslivets Regelnämnd NNRs hemsida: Pressmeddelande: Fortsatt ökning av regelkostnaderna för Sveriges företag.

Ikraftträdande: 15 maj 2024

Ett nytt stöd införs för köp av lätta ellastbilar

Genom förordningsförändringar är det sedan den 13 februari möjligt att för en region, kommun eller företag som köper en elektrisk lätt lastbil och få upp till 50 000 kronor i inköpsstöd per lastbil. Beloppet kommer att trappas ner successivt för att i slutet av år 2025 fasas ut. Beslut om stöd fattas av statens energimyndighet.

Transportföretagen välkomnade det nya stödet, vilket efterfrågats under lång tid, men hade huvudinvändning att den mycket korta tiden för utfasning av stödet inte ger långsiktighet. Transportföretagen föreslog istället att stödet skulle gälla under tre år.   

Ikraftträdande: 13 februari 2024 med flera datum

Nya krav på hållbarhetsfokus i årsredovisningen

Från den 1 juli 2024 får Sverige ny lagstiftning om hållbarhetsrapportering. Regleringen, som följer av EU- Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) och de europeiska standarder för hållbarhetsrapportering (ESRS) som hänger samman med det direktivet, är omfattande och får konsekvenser både för de företag som omfattas av rapporteringskraven och de som ingår i deras värdekedja.

Jämfört med den tidigare EU-lagstiftningen om hållbarhetsrapportering som infördes för vissa stora företag ställer det nya direktivet högre krav på de företag som omfattas. Den nya redovisningslagen inkluderar exempelvis värdekedjan och utsläpp av växthusgaser. Kravet på att lämna en hållbarhetsrapport utvidgas till att omfatta fler företag och rapporten ska granskas av en revisor. Den nya lagstiftningen kommer att implementeras gradvis, med de allra största företagen till en början.

För att stötta företagen i deras anpassning till det nya direktivet har Svenskt Näringsliv tagit fram en introduktion till de nya kraven. Skriften är tänkt att ge en första överblick för företag och andra som direkt eller indirekt berörs av den nya regleringen och som behöver orientera sig kring hur kraven är utformade och vilka som omfattas.

Ikraftträdande: 1 juli 2024

Läs mer på Svenskt Näringslivs hemsida: Introduktion till de nya kraven om CSRD

Läs mer på Regeringens hemsida: Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2024