Pressmeddelande

Regeringen bör lyssna på Trafikverket och höja ramen

Pressmeddelande

I sin inriktningsplan som Trafikverket presenterade idag är budskapet tydligt – underhållet av vägar och järnvägar bör prioriteras, då det är samhällsekonomiskt lönsamt. Samhället får alltså tillbaka pengar på varje satsad krona.

Att stanna kvar vid dagens plannivå om 959 miljarder kronor (2023 års prisnivå) borde däremot inte vara ett alternativ för infrastrukturminister Andreas Carlson. Trafikverket visar tydligt att den inte räcker för att bibehålla transportsystemets funktionalitet och att återta eftersatt underhåll. Om regeringen ökar ramen med 20 procent kan både dagens funktionalitet bibehållas och eftersatt underhåll återtas visar Trafikverket.

-Det är det enda valet för infrastrukturministern om regeringen menar allvar med sitt tal om vikten av att satsa på att underhålla det vi redan har. Att gå fram med nuvarande ram, eller ännu värre, en sänkt ram, skulle sänka trovärdigheten i regeringens budskap, säger Tina Thorsell, samhällspolitisk chef på Transportföretagen.

-Vår egen väganalys Våra vägar visar att det behövs två miljarder extra varje år till vägunderhåll bara för att stoppa fortsatt förfall. Vill vi börja amortera på skulden behövs det alltså mer än så.

-Vi välkomnar också att Trafikverket så tydligt pekar på vikten av att satsa på utbyggnaden av BK4 vägnätet. Tyngre lastbilar leder till högre transporteffektivitet, det är samhällsekonomiskt lönsamt. Det krävs färre lastbilar för att transportera samma mängd gods. Det är viktigt att utbyggnaden av BK 4 vägnätet intensifieras.

-Vi välkomnar också att Trafikverket slår fast med all önskvärd tydlighet att transportsystemets primära funktion är att garantera tillgänglighet. Utan transporter av människor och gods har vi inget samhälle.

-Det kommer att bli fler transporter i framtiden, inte färre. Men de kommer att vara tysta och utsläppsfria. Det är utsläppen vi ska jaga, inte transporterna.

- När det kommer till luftfarten så delar vi Trafikverkets uppfattning att det behövs en utpekad myndighet med helhetsperspektiv, för långsiktig planering av luftrummet och finansiering av infrastrukturinvesteringar som behövs för flygets omställning. Det är inte orimligt att Trafikverket utses till myndigheten och får de medel som krävs.

-Det är positivt att Trafikverket pekar på att länstrafikplanerna innehåller samhällsekonomiskt lönsamma åtgärder och vi ser fram emot en ökning av anslagen till länstrafikplanerna, som har minskat under en lång följd av år.

-När det gäller en hållbar omställning av transportsektorn kan det offentliga, inte minst Trafikverket själv, spela en stor roll genom att till exempel ställa relevanta krav och följa upp. Det är bra att Trafikverket i inriktningsplaneringen lyfter offentliga aktörers ansvar.

-Det är också mycket positivt att Trafikverket föreslår en tidigareläggning av det nya signalsystemet för järnväg med tidigare plan, avslutar Tina Thorsell.