Nyhet

Nordisk-Europeisk samverkan i vätgasinitiativ för flyget blir viktig för att hantera utmaningarna

Nyhet

Foto: Airbus

Under onsdagen meddelade SAS, Swedavia, Avinor, Vattenfall och Airbus att man undertecknat en avsiktsförklaring om att gemensamt arbeta för att utveckla infrastruktur för större vätgasflyg på flygplatser i Sverige och Norge.

Målet för samarbetet är att genom en förstudie om vätgas ta fram ramverk och se över förutsättningarna för en möjlig utrullning av vätgasdrivet flyg i de båda länderna. Ramverket ska innefatta hela kedjan från produktion, transport, förvaring samt tankning av vätgas på kommersiella flygplatser.

– Vätgasdrivet flyg kommer att få en viktig roll för att luftfarten ska nå sina långsiktiga klimatmål både globalt och inom EU. Frågan är komplex så det är därför ytterst glädjande att ett antal starka aktörer kommer att titta på förutsättningarna för större vätgasdrivna flyg i Sverige och Norge. Det säger Fredrik Kämpfe, branschchef vid Transportföretagen Flyg. 

Förstudien ska bidra till att kunna utveckla ett ekosystem för vätgasflyg på svenska och norska flygplatser med fokus på förståelse för vad som krävs i form av drift, infrastruktur, underhåll samt tankningsbehov i en nordlig region med stora avstånd. Genom att involvera aktörer från hela värdekedjan och med kompetenser som täcker alla aspekter kan det skapas en helhetsbild av de behov som finns för att möjliggöra omställningen till vätgasflyg.

Transportföretagen Flyg välkomnar initiativet och vill betona att en introduktion av vätgasdrivet flyg kommer att behöva kraftfull uppbackning från politiken. Det handlar till stor del om ett helt nytt ekosystem med nya flygplan och ny tankningsinfrastruktur på flygplatser samt betydande behov av produktion, distribution och hantering av grön vätgas vilket i sin tur kräver tillräckliga mängder el. Detta utmanar existerande processer och affärsmodeller och kommer troligtvis att kräva nya och reviderade regelverk. Introduktionen av vätgasdrivet flyg riskerar att bli dyr och här behövs en tydlig inriktning från politiken om hur man avser att stötta.

När det gäller hållbara flygbränslen för dagens flyg har stödet för att få i gång storskalig, hållbar produktion i Sverige till stor del uteblivit trots att alla aktörer varit tydliga med att det krävs stöd som minskar osäkerheten för de aktörer som går först i omställningen med de risker och investeringar som det innebär.

– Vi kommer troligtvis att se en vätgasekonomi växa fram i flera branscher de kommande åren och här blir det viktigt att vi gör koordinerade satsningar för att se hur vi kan introducera grön vätgas som en ekonomiskt och miljömässigt hållbar energibärare i framtidens transportsystem, säger Fredrik Kämpfe.    

Transportföretagen ser fram emot att det starka konsortiet kan lyfta fram ett flertal aspekter som kommer att vara kritiska för en introduktion av större vätgasdrivna flygplan. Att tidigt adressera områden som till exempel behovet av ny lagstiftning, infrastruktur och finansiering kommer att vara nödvändigt för att snabbt, säkert och smidigt kunna hantera vätgasdrivna flygplan när dessa är certifierade för kommersiell trafik.