Nyhet

EU förtydligar vägen till ett hållbarare flyg

Transportföretagen Flyg välkomnar EU:s nya överenskommelse, Net-Zero Industry Act, som förtydligar hur medlemsländerna ska arbeta för att uppfylla de gemensamma klimatmål som man bland annat enats om i ReFuelEU Aviation

Den 6 februari nådde EU-rådet och Europaparlamentet en preliminär överenskommelse om den så kallade Net-Zero Industry Act (NZIA) som bland annat ska förbättra konkurrenskraften hos de näringar som arbetar med storskaliga hållbarhetslösningar och därmed snabba på vägen till fossilfrihet.

NZIA syftar till att underlätta villkoren för att investera i grön teknik, genom att förenkla tillståndsförfaranden och stödja strategiska projekt. Den föreslår också att man ska underlätta marknadstillträde för strategiska tekniska produkter, förbättra kompetensen hos den europeiska arbetskraften inom dessa sektorer (särskilt genom lanseringen av net-zero-industriakademier) och skapa en plattform för att samordna EU:s åtgärder på detta område.

För luftfartens del återfinns ett antal kraftfulla medskick till medlemsländerna. Transportföretagen Flyg ser fram emot att dessa implementeras i Sverige som ett led i arbetet med ett fossilfritt flyg där vägen framåt går via kraftfulla gemensamma hållbarhetssatsningar och inte via nationella pålagor för att begränsa resandet.

Bland annat pekas produktionen av hållbara flygbränslen ut som ett av flera strategiska projekt som ska prioriteras inom EU. Sammanlagt ska 40 procent av EU:s efterfrågan på så kallade net-zero-lösningar, inklusive hållbara flygbränslen, produceras inom unionen redan 2030. Kopplat till detta ligger krav på betydligt snabbare tillståndsprocesser vid byggnation av produktionsanläggningar för hållbar energi. Även lösningar för batteri- och vätgasdrivet flyg ska prioriteras inom ramen för detta.

- Net-Zero Industry Act sätter ytterligare press på de nationella beslutsfattarna att snabba på arbetet med att bygga upp storskalig inhemsk produktion av hållbara flygbränslen. Sverige med sin gröna el och tillgång till hållbara bioråvaror har en fantastisk potential att snabbt bidra till omställningen, säger Fredrik Kämpfe, branschchef vid Transportföretagen Flyg.

Vidare så innehåller Net-Zero Industry Act tydliga instruktioner för hur medlemsländerna ska prioritera och ställa krav på produkter med låga utsläpp i offentliga upphandlingar. Det här innebär att den svenska staten nu snarast bör gå före och upphandla hållbart flygbränsle för samtliga tjänsteresor med flyg. Detta skulle även bidra till efterfrågan på lokalt producerat hållbart flygbränsle i linje med det beslut som nu fattats av EU.

- Att tillväxt och minskade utsläpp kan och ska ske samtidigt blir ännu tydligare med detta beslut. Det förstärks också av den senaste statistiken från SCB och Transportstyrelsen som visar att volymen sålt jetbränsle för både in- och utrikestrafik under 2023 minskade med 5 procent samtidigt som antalet passagerare ökade med 18 procent, säger Fredrik Kämpfe.

Överenskommelsen är preliminär och måste godkännas och formellt antas av EU-rådet och Europaparlamentets innan den nya förordningen kan träda i kraft, läs mer här