Nyhet

Regeringen föreslår förändrad eurovignett

Nyhet

Regeringen föreslår att eurovignetten framöver ska differentieras även utifrån koldioxidutsläppsklass. Från och med 2027 ska även fordon under 12 ton betala eurovignett.

Den 1 januari 1998 anslöt sig Sverige till Eurovignettesamarbetet. Då var Tyskland även med i samarbetet men i samband med att Tyskland införde sin ”maut” lämnade de. De länder som ingår i Eurovignettesamarbetet är förutom Sverige Danmark, Nederländerna och Luxemburg. Vårt inbördes avtal måste nu ändras i och med att EU beslutat om ett nytt Eurovignettedirektiv. Direktivet reglerar hur medlemsländerna får ta ut vägavgifter, till exempel om en vägavgift tas ut ska den differentieras utifrån koldioxidutsläppsklass. Fler fordon ska också omfattas.

Därför har regeringen nu lämnat en proposition till riksdagen med förslag till ändringar i Eurovignettesamarbetet. Regeringen föreslår en generell men begränsad höjning av avgiftsnivåerna samtidigt som avgifterna differentieras. Och från och med den 26 mars 2027 utvidgas vägavgiftsplikten till att också omfatta fordon och fordonskombinationer över 3,5 ton och fordonskombinationer där motorfordonet väger högst 3,5 ton men har en anordning för påhängsvagn som ger kombinationen en totalvikt över 3,5 ton. För fordon och fordonskombinationer under 12 ton tas vägavgift ut med en tredjedels lägre belopp. Utsläppsfri fordon under 4,25 ton befrias helt från vägavgift.

Fordon kommer att delas in i fem koldioxidutsläppsklasser, 1-5, se bild nedan.

Vad Transportföretagen erfar ska riksdagen besluta om propositionen under mars. Regeringen föreslår att den själv ska få bestämma när förändringarna gällande koldioxidutsläppsklass ska träda i kraft.

Föreslagna vägavgiftsbelopp(euro) för fordon med högst 3 axlar

Föreslagna vägavgifter(euro) för fordon med 4 axlar eller fler.