Pressmeddelande

Kommentar: Skattebefria laddning av tunga elfordon!

Pressmeddelande

Igår presenterade regeringen ett antal skatteförslag som ska bli föremål för höstens budgetförhandlingar. Bland förslagen finns sänkt ersättningsnivå för den så kallade expertskatten, sänkt skatt på arbetsinkomster och pension samt bibehållen sänkt skatt på så kallad jordbruksdiesel. Transportföretagens transportekonom Mårten Bergman kommenterar några av förslagen.

Av särskilt intresse är regeringens förslag om att helt slopa indexeringen på energiskatten på el, som i vanliga fall räknas upp årligen utifrån den allmänna prisutvecklingen, KPI.

- Regeringen har agerat vankelmodigt om indexeringen. Sverige har en av världens högsta skatter på el. Elskatten är i huvudsak en fiskal skatt, det vill säga syftet är att generera skatteintäkter. Vi var många som var kritiska när skatten vid årsskiftet höjdes historiskt mycket, drygt nio procent, trots att regeringen hade för avsikt att pausa uppräkningen, säger Mårten Bergman transportekonom.

- Att nu helt slopa uppräkningen är positivt. När samhället ska ställa om till en kraftigt ökad användning av fossilfri el blir det bakvänt att kraftigt höja en redan hög skatt. För transportsektorn är en hög elskatt en effektiv bromskloss för omställningen, säger Mårten Bergman och fortsätter.

- Men regeringen borde underlätta ytterligare för transportsektorns elektrifiering. Idag är el som används i spårtrafik och i hamnar (s.k. landström) skattebefriad, eller kraftigt nedsatt. Det är bra, men regeringen bör även skattebefria el som går till laddning av elbussar och ellastbilar i yrkestrafik, säger Mårten Bergman.

Läs mer om regeringens skatteförslag här: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2024/04/flera-skatteforslag-som-remitterats-infor-hostbudgeten/