EU har bestämt hur flygets klimatpåverkan skall hanteras – nationella styrmedel måste nu omedelbart ses över

Europaparlamentets historiska beslut idag om ReFuel EU Aviation har satt tonen för flygets framtid i Europa. Med 518 röster för, 97 emot och 8 nedlagda röster i kammaren, har EU nu lagt fast en ambitiös vägkarta för att minska flygets klimatpåverkan. Nu är det dags att fokusera på flygets omställning istället för att begränsa det genom pålagor som inte bidrar till att uppfylla de nya reglerna.

Målet med ReFuel EU Aviation är att öka produktionen av gröna flygbränslen, vilka för närvarande är både dyra och svåra att tillgå. Denna ambitiösa lagstiftning är nödvändig för att flyget ska bidra till att nå det utsläppsmål som fastställts Parisfördraget och EUs hållbarhetsmål. Utan tvekan utgör detta en milstolpe för övergången till hållbart flyg.

Ledamöterna säkrade en ambitiös tidslinje för tillhandahållandet av flygbränslemixen, vilket tvingar EU:s flygplatser och bränsleleverantörer att se till att från och med 2025 kommer minst 2 % av flygbränslena att vara gröna, och denna andel ökar vart femte år: 6 % i 2030, 20 % 2035, 34 % 2040, 42 % 2045 och 70 % 2050. Dessutom en specifik andel av bränslemixen (1,2 % 2030, 2 % 2032, 5 % 2035 och stiger successivt 35 % år 2050) måste bestå av syntetiska bränslen som e-fotogen

Enligt de nya reglerna kommer begreppet ”hållbara flygbränslen” att omfatta syntetiska bränslen, vissa biobränslen framställda av jord- eller skogsbruksrester, alger, bioavfall, använd matolja eller vissa animaliska fetter. Återvunnet jetbränsle framställt av avfallsgaser och avfallsplast anses också vara "grönt".

Europaparlamentet säkerställde att foder- och livsmedelsgrödor och bränslen som härrör från palm- och sojamaterial inte kommer att klassas som gröna eftersom de inte uppfyller hållbarhetskriterierna. De såg även till att inkludera förnybart väte som en del av en hållbar bränslemix, en lovande teknik som successivt skulle kunna bidra till att minska koldioxidutsläppen inom flygtransporter.

En annan viktig aspekt av detta beslut är införandet av en EU-märkning för flygningars miljöprestanda från och med 2025. Detta kommer att möjliggöra för passagerare att göra medvetna val och jämföra miljöprestanda för olika flygbolag på samma rutt. Det är ett steg i rätt riktning för att bättre informera allmänheten om flygets påverkan på miljön.

- Dessa åtgärder, tillsammans med tidigare reformer såsom EU:s handel med utsläppsrätter visar att EU är fast beslutet att ta ledningen i kampen mot flygets klimatpåverkan. Nationella styrmedel blir nu helt överflödiga och behöver omedelbart ses över för att undvika överlappningar och för att säkerställa en sammanhängande och effektiv politik som inte snedvrider konkurrensen och försämrar svenska flygets konkurrenskraft, säger Fredrik Kämpfe, branschchef, Transportföretagen flyg.

Nu är det dags för den svenska staten att intensifiera sina ansträngningar. En satsning på produktion av Sustainable Aviation Fuel (SAF) och nordiskt samarbete för biobränsleproduktion är avgörande. Dessutom bör offentliga inköp av SAF och skattelättnader för konsumenter som väljer SAF övervägas för att påskynda övergången till mer hållbart flygbränsle.

- Hållbart flygbränsle SAF är helt avgörande för flygets omställning och det behövs nu en storsatsning för att få igång åroduktionen. Konkurrensen om SAF kommer vara hård i och med de nya EU reglerna, men även då USA ger stora stimulanspaket och subventioner för flygbränsle inom ramen för inflation reduction act.

- Med ReFuel EU Aviation har EU lagt grunden för en hållbar framtid för flyget. Nu är det upp till oss att ta det här tillfället och göra flygets omställning till verklighet. Låt oss tillsammans bygga en grönare och mer hållbar framtid för flyget, där svensk flygbransch fortsätter att vara ledande i utvecklingen av en hållbar flygtransport, avslutar Fredrik.