Nyhet

Transportföretagen träffade infrastrukturminister Carlson och pratade om flygets framtid

Nyhet

Läget för det svenska flyget är akut och vi står inför en rad utmaningar för att kunna bibehålla vår internationella konkurrenskraft. Transportföretagens Fredrik Kämpfe lyfte konkreta åtgärder under ett möte med infrastrukturminister Andreas Carlson.

Under onsdagen bjöd infrastrukturminister Andreas Carlson in den samlade svenska flygbranschen, myndigheter, och företrädare för energi- och drivmedelsbranschen samt rese- och turismbranschen till ett möte för att diskutera regeringens fortsatta strategiska arbete avseende luftfartens konkurrenskraft, vilket är mycket välkommet.

Transportföretagens representant Fredrik Kämpfe, branschchef Transportföretagen flyg, poängterade under mötet att kostnadstrycket på branschen måste lättas samtidigt som resandet måste upp, samtidigt som flygande på hållbart flygbränsle måste öka. Flygnegativa resepolicys i både det offentliga och det privata näringslivet, frånvaron av intresse för att flyga på hållbart flygbränsle, i kombination med ökande kostnader, skatter och avgifter riskerar att putta flyget och infrastrukturen över kanten i Sverige medan vi ser helt andra utvecklingslinjer i andra europeiska länder.

- Vi som har alla möjligheter att utveckla hållbart flygbränsle i Sverige, som har en av världens mest kapabla flygindustrier med samarbeten med de riktiga flygjättarna i världen, som huserar en av de mest intressanta elflygplanstillverkarna och har ett stort behov av långväga tillgänglighet, måste nu ta ansvar även för flyget som en del av transportsystemet.

För att öka flygets konkurrenskraft behöver åtgärder vidtas i närtid. Transportföretagen och andra talare tog särskilt upp flygskatten som ett problem. Skatten har snart dragit in över 6 miljarder kronor till statskassan utan att ha bidragit till hållbarare flygande. Men de negativa sidorna har tydligt visat sig i minskad tillgänglighet. I spåren av flygskatten som infördes 2018 och covidpandemin har flyget minskat dramatiskt. Från 2017 till 2022 har antalet utrikes passagerare minskat från 31 till 21 miljoner, inrikes passagerare har halverats från 8 till 4 miljoner. För ett trafikslag som finansierar infrastrukturen genom passagerare innebär det här svåra ekonomiska utmaningar.

- Den svenska flygbranschen ligger långt fram i omställningen. Men kraftigt stigande kostnader, uppskjutna pandemiskulder för infrastrukturen, nationella pålagor i kombination med färre passagerare som betalar notan, dämpar inte bara flygbranschens omställningskraft, det riskerar hela det svenska flygsystemet, säger Fredrik Kämpfe, branschchef Transportföretagen flyg.

För att möta flygets utmaningar efterlyser Transportföretagen Flyg tre åtgärder:

1. Fasa ut flygskatten. Varenda krona behövs till flygets omställning

Skatten på flygresor saknar helt klimatstyrning. Oavsett utsläpp är skatten densamma och den gör det dyrare att landa i Sverige i jämförelse med andra länder. För 2024 räknar regeringen med flygskatt om 1,8 miljarder kronor. Medel som inte återinvesteras i flyget eller dess omställning. Resultatet av skatten är att flyglinjer flyttar utanför landets gränser och minskar resandet inom, från och till Sverige med 10%. En färsk rapport från Region Stockholm, Swedavia och Visit Sweden visar att tillgängligheten dvs antalet flyg och flyglinjer till Arlanda från utlandet minskat med -25 procent mellan 2018 och 2023.

2. Hantera pandemiunderskotten

Ett förslag som möjliggör tillfälligt tillskott i avgiftssystemet för säkerhetskontroller har varit remitterat och kan läggas för genomförandebeslut idag.

Under pandemin när infrastrukturen hölls igång trots att det saknades resenärer skapades ett stort underskott i avgiftssystemet. Den samlade skulden för flygplatstjänster, flygledning och säkerhetskontroller är enligt våra beräkningar ca 7 miljarder kronor vilket kommer läggas på framtida biljettpriser om inte regeringen agerar.

3. Storsatsa på produktionen av hållbara flygbränslen i Sverige

Priset på hållbart flygbränsle är minst fyra till fem gånger högre än det fossila bränslet. Om vi ökar tillgången kommer priset att sjunka. Därför är det viktigt att få fart på produktionen av hållbart flygbränsle.

Transportföretagen Flyg föreslår även att det tillsätts en bränslekommission, att i privata och offentliga upphandlingar av resor och frakt ställs krav på hållbart flygbränsle samt att det offentliga skriver om sina resepolicyer så att de slutar diskriminera flyg och istället styr mot fossilfritt flyg.

- Vi välkomnar att Andreas Carlson bjöd in till detta viktiga möte. Det bästa sättet att utveckla morgondagens fossilfria flyg är att satsa på dagens. Därför behöver regeringen fatta beslut om utfasning av flygskatten, hantering av pandemiunderskotten och storsatsning på hållbart flygbränsle, säger Fredrik Kämpfe i en avslutande kommentar.

- Det var särskilt roligt att Andreas Carlson visade och flera gånger refererade till den Handlingsplan för ett långsiktigt hållbart och konkurrenskraftigt svenskt flyg som Transportföretagen Flyg tagit fram tillsammans de största samlade aktörerna i den svenska flygbranschen. Detta visar att vi verkligen kan göra ett avtryck i politiken när vi jobbar tillsammans och åt samma håll, berättar Fredrik.

Utifrån fem övergripande mål föreslås konkreta åtgärder som både branschen och regeringen bör vidta för att driva på flygets omställning, öka svenska flygets konkurrenskraft och göra flyget till en naturlig del av den svenska transportinfrastrukturen. Handlingsplanen finns här.