Nyhet

Nya lagar och förordningar inför halvårsskiftet

Nyhet

Regeringen presenterar som vanligt en sammanställning av de viktigare lagar och förordningar som träder i kraft kring halvårsskiftet. Det gäller såväl nya som ändrade regelverk.

Transportföretagen noterar särskilt:

Tillfällig skattefrihet för förmån av ladd-el på arbetsplatsen

En tillfällig skattefrihet för förmån av elektricitet för laddning av vissa fordon införs. Under förutsättning att laddningen sker vid en laddningspunkt eller ett eluttag som tillhandahålls av arbetsgivaren i anslutning till arbetsplatsen ska laddning av personbil klass I, lätt lastbil, motorcykel, moped och cykel kunna ske utan att den anställde förmånsbeskattas för elförbrukningen

Ikraftträdande: 1 juli 2023

Läs Transportföretagens kommentar och remissyttrande: Förmånsbeskattning på ladd-el vid arbetsplats borde slopas permanent.

Dimensionering av gymnasial utbildning ska förbättra kompetensförsörjningen

En fråga som Transportföretagen, tillsammans med andra delar av näringslivet, har arbetat för länge – dimensionering av gymnasieutbildningar – är nu äntligen på plats. Åtminstone själva regelverket. Kompetensförsörjningen till välfärd och näringsliv behöver förbättras och fler ungdomar och vuxna behöver etablera sig på arbetsmarknaden. Här spelar den gymnasiala utbildningen en viktig roll. De nya bestämmelserna innebär att huvudmän, både offentliga och enskilda, ska väga in arbetsmarknadens behov när de bestämmer vilka gymnasiala utbildningar de ska erbjuda och antalet utbildningsplatser.

Ikraftträdande: 1 juli 2023

Läs Transportföretagens kommentar:

Klimatbonusen avvecklas

Ändringarna i förordningen om klimatbonusbilar innebär att det, i avvaktan på att förordningen upphör att gälla, införs ett ansökningsförfarande för de som ställer på en klimatbonusbil i vägtrafikregistret efter den 8 november 2022.

Ikraftträdande: 28 februari 2023 resp. 1 april 2024

Producentansvar för bilar och däck

De nya förordningarna ersätter två förordningar med samma namn. Ändringar i förhållande till tidigare förordningar görs för att anpassa producentansvaren till nya krav i EU:s avfallsdirektiv.

Ikraftträdande: 1 maj 2023 och 1 januari 2024

Riktålder för pension bestäms till 67 år för år 2029

Ny förordning om riktålder för pension för år 2029.Riktåldern för pension styr de pensionsrelaterade åldersgränserna i pensionssystemet och i angränsande trygghetssystem samt fungerar som ett riktmärke för de försäkrades individuella pensionsbeslut. Genom förordningen bestäms riktåldern för pension till 67 år för år 2029.

Ikraftträdande: 1 juli 2023

Läs mer på Regeringens hemsida: Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2023