Elektrifieringen måste skyndas på

I dag överlämnade Statens Väg- och Transportforskningsinstitut, VTI, den sista delrapporten i sitt regeringsuppdrag om att bidra till kunskapsuppbyggnaden kring en snabb, smart och samhällsekonomiskt effektiv elektrifiering av transportsektorn. VTI har i sitt arbete fokuserat på digitalisering och vikten av datadelning.

– Det är ett omfattande arbete på kort tid som forskarna på VTI genomfört och de pekar på viktiga frågor om digitalisering, datadelning och vikten av öppna standarder för laddning och laddinfrastruktur, kommenterar Tina Thorsell, samhällspolitisk chef på Transportföretagen.

Elektrifieringen av transportsektorn är mycket mer omfattande än vad politiker i gemen insett

Samtidigt återstår många frågor att lösa och utreda, vilket också VTI lyfter fram. Utbyggnaden av laddinfrastruktur för tung trafik är en av dessa, elförsörjningen en annan.

– Elektrifieringen av transportsektorn är mycket mer omfattande än vad politiker i gemen insett. Men det är det främsta verktyget för att nå våra klimatmål och det kommer att krävas betydande statliga investeringar det kommande decenniet. Det gäller inte minst nu när reduktionsplikten sänks.

Vill vi skynda på utvecklingen måste lastbilsbonusen för investering i ellastbilar förlängas och utökas rejält

För den lätta trafiken går utvecklingen snabbt och mer än varannan personbil som säljs är laddbar. Även om utvecklingen för den tunga trafiken går långsammare börjar det hända saker även där.

– Men en elektrisk lastbil är 3-4 gånger så dyr som en med förbränningsmotor och vill vi skynda på utvecklingen måste lastbilsbonusen för investering i ellastbilar förlängas och utökas rejält. Vi anser att Sverige ska följa Tysklands exempel. Där får åkerier som investerar i en elektrisk lastbil 80 procent av merkostnaden jämfört med motsvarande diesellastbil i direkt stöd från staten. Även Österrike har sjösatt ett liknande stöd.

– Vi är naturligtvis också oroliga över de stigande elpriserna och att det kommer att försämra kalkylen för investering i elektriska lastbilar ytterligare.

– Sist men inte minst. Laddinfrastrukturen för tung trafik måste komma på plats tidigt annars kommer inte åkerierna kunna satsa. Här saknas det offentliga stöd till semipublika laddplatser på exempelvis terminaler där lastbilar lastar och lossar.

Rapporten fokuserar på datadelning och beskriver hur aktörer i dag delar data samt vilka svårigheter de ser med datadelning. Detta omfattar bland annat datatillgänglighet, delning och nyttiggörande, samt hur aktörerna vill att det ska fungera framåt. En stor utmaning handlar om datatillgänglighet, där aktörer dels ser problem med att få tillgång till data, dels är avvaktande till att vilja dela med sig av egna data. Ofta handlar det om integritetsfrågor och reglering enligt GDPR.

Betydelsen av en väl fungerande samverkan mellan energi- och transportsektorn har lyfts i tidigare rapporteringar från det här uppdraget. Vikten av en digitalisering och digital infrastruktur som kopplar samman dessa sektorer betonas speciellt i detta arbete.

Digitalisering behövs för att effektivisera planering, utveckling och drift av den infrastruktur som ett elektrifierat transportsystem kräver. De modelleringar som gjorts i den här delen av uppdraget handlar om transportmodellering och energimodellering samt utveckling för att få modellerna att samspela.