Pressmeddelande

NY RAPPORT: 70-procentsmålet är inom räckhåll – nu måste regeringen satsa

Pressmeddelande

70-procentsmålet för hållbara transporter till 2030 är inom räckhåll. Med något års fördröjning kommer Sverige att nå 70%-målet – som första land i världen. Med rätt styrmedel kommer 40 procent av vägtrafiken vara elektrifierad 2030. Men regeringen behöver satsa på elektrifieringen och branschen behöver långsiktiga förutsättningar. Per Kågeson, en av Sveriges ledande analytiker av styrmedel inom trafik- och klimatpolitiken, har på Transportföretagens uppdrag analyserat förutsättningarna för Sverige att nå klimatmålen.

Per Kågesons rapport ”Vägen till fossilfri fordonstrafik” är en fristående forskningsrapport, initierad av Transportföretagen, till regeringens process att ta fram den nya klimatpolitiska handlingsplanen.

- Vi vill se en politik som strävar efter kostnadseffektiva åtgärder, åtgärder som leder till målet utan att slå undan benen på oss själva. Det finns ett tankegods att vi behöver minska transporterna från dagens nivå om vi ska nå klimatmålen. Förutom att det är helt orealistiskt skulle det vara direkt skadligt. Framtidens transporter är både tysta och rena, och de blir fler, inte färre transporter, säger Marcus Dahlsten, vd för Transportföretagen.

Per Kågesons analys visar att det går att nå EU:s mål med en balanserad politik och kostnadseffektiva åtgärder.

- Sverige är bland de bästa i världen på hållbara transporter och har kommit längst i omställningen i EU. Men vår utgångspunkt är att klimat- och miljömål också måste kombineras med stärkt konkurrenskraft, säger Marcus Dahlsten.

Per Kågeson bedömer att Sverige kan minska utsläppen från vägtrafiken med 56 procent 2030 jämfört med 2010. Det krävs enligt Per Kågesons analys rejäla satsningar på utbyggnad av laddinfrastruktur och även förstärkta incitament för investeringar i elfordon.

- På många plan är näringsliv och företag beredda att gå snabbare fram än myndigheter och politiker. Men då behöver man mer stabila förutsättningar och en av de större frågorna gäller energiförsörjning. Vi behöver mer av alla kraftslag för att klara den här omställningen. Det gäller såväl havsbaserad vindkraft som kärnkraft, säger Tina Thorsell, samhällspolitisk chef för Transportföretagen.

Per Kågeson gör även bedömningen att det blir problematiskt och riskerar att bli dyrt för Sverige - att med en reduktionsplikt på EU:s miniminivå som regeringen strävar efter - nå de mål vi förbundit oss att nå inom EU:s ansvarsfördelningsförordning (ESR). Han föreslår en reduktionsplikt gemensam för bensin och diesel på initialt cirka 18 procent för att 2030 vara omkring 23 procent.

Genom EU:s klimatpaket ”Fit for 55”, där många delar i stort sett är färdigförhandlade, har ambitionsnivån höjts avsevärt med siktet att klara våra gemensamma åtaganden gentemot Parisavtalet. Det är en positiv utveckling som kommer ställa tuffa krav på den svenska transportsektorn.

Transportföretagen har under hela 2022 arbetat med inspel och synpunkter till de tre regeringsuppdrag som syftade att ge underlag till den klimatpolitiska handlingsplanen, i synnerhet det uppdrag som Trafikanalys ansvarade för – ”Förslag som leder till transportsektorns klimatomställning.”

 

Läs mer i rapporten ”Vägen till fossilfri fordonstrafik”.