KRÖNIKA: ”Branschen duktig på att anpassa sig”

Transportindustriförbundet, som är en del av Transportföretagen, är en intresseorganisation som följer och tillvaratar intressena för aktörer inom internationell godslogistik. Exempel på medlemmar är speditörer, flygfraktbolag, hamnar, rederier, åkerier och järnvägsbolag. Förutom det internationella perspektivet på logistik är också multimodala transportlösningar ett av Transportindustriförbundets viktiga fokusområden.

De senaste årens störningar när det gäller globala, komplexa logistikflöden har bidragit till en ganska abrupt omprövning

Vi kan konstatera att vi levt i en värld som länge tagit många faktorer för givna. Exempelvis stabila försörjningskedjor, förutsägbar kostnadsutveckling och god tillgång på kapital. Men detta har förändrats.

De senaste årens störningar när det gäller globala, komplexa logistikflöden har bidragit till en ganska abrupt omprövning kring hur internationella värdekedjor är uppbyggda – och därigenom hur vi transporterar gods.  

De flesta är överens om att det vi bevittnar förhoppningsvis inte är en vändpunkt för globaliseringen, men väl en tydlig anpassning. Industrin vill även fortsatt nå sina globala marknader, men många varuägare ser nu över sina försörjningskedjor. Detta påverkar våra medlemmar i stor utsträckning. 

De senaste åren har präglats av en rad utmaningar för logistikleverantörerna, operativt såväl som strategiskt. Operativt har det handlat om att hitta nya transportlösningar och vägar när containerbrist, chaufförsbrist, pandeminedstängningar samt krig och sanktioner försvårat eller omöjliggjort tidigare möjligheter. Strategiskt handlar det om att formera sig för att effektivt och lönsamt kunna möta varuägarnas behov av motståndskraftiga försörjningskedjor.

Vi har haft kriser förr och kommer tyvärr få kriser igen, men branschen har visat att den är duktig på att anpassa sig

De senare årens påfrestningar ska också hanteras i en situation där kostnaderna för logistikaktörerna skenat i form av löne-, drivmedels-, energi- och finansieringskostnader. 

Vi har haft kriser förr och kommer tyvärr få kriser igen, men branschen har visat att den är duktig på att anpassa sig. I utmanande situationer är det affärsutveckling och investeringar som krävs för att ta branschen vidare. Offensiva aktörer inom branschen kan ta vara på de möjligheter som finns i form av digitalisering, automatisering och multimodalitet. De kan etablera nödvändig infrastruktur och transparens och ta större helhetsgrepp på försörjningskedjorna och möta marknadens ökade krav på motståndskraft, hållbarhet och flexibilitet. 

Men då är det viktigt att det finns goda och inte minst förutsägbara förutsättningar att verka inom. Annars vågar inte företagen utveckla och investera i sina affärsverksamheter. Detta är något som vi på Transportindustriförbundet lyfter och kommer fortsätta sätta stor vikt vid i våra möten med beslutsfattare i Sverige och i EU.

Håkan Nilsson,
Branschchef Transportindustriförbundet