Nyhet

Transportföretagen: Offensiv sänkning av reduktionsplikten kräver massiv elektrifiering

Nyhet

Transportföretagen anser att regeringens sänkning av reduktionsplikten ställer än hårdare krav på åtgärder för att elektrifiera transportsektorn. 

I ett remissyttrande välkomnar Transportföretagen att reduktionsplikten sänks men anser att regeringen är onödigt offensiv. Transportföretagen poängterar att den kraftiga sänkningen kräver en än mer offensiv satsning på elektrifiering av transportsektorn.

- Transportföretagen har under lång tid framfört att en broms av reduktionsplikten är helt nödvändig. Våra argument och skäl problematiseras på ett bra sätt i departementspromemorian vilket vi välkomnar, säger Mårten Bergman, ekonom på Transportföretagen.

Biodrivmedel behövs för att minska utsläppen av fossila koldioxidutsläpp men införandet av reduktionsplikten, och förslag på justeringar i Energimyndighetens kontrollstationer, har föregåtts av ofullständiga konsekvensanalyser och bristfälliga beslutsunderlag. Det framgår bland annat i rapporten ”Reduktionsplikten – risker för genomförande och effektivitet” som Riksrevisionen presenterade i slutet av juni.  

- Förändringen var nödvändig men Transportföretagen anser att regeringen kunde ha gjort en mjukare inbromsning. Vi menar att reduktionsplikten skulle återställas till de nivåer som gällde när den infördes och åtföljas av en översyn av styrmedlet.

Ett av förslagen i promemorian är att reduktionsnivåerna för bensin och diesel för åren 2027–2030 slopas till förmån för en omfattande översyn och förnyad analys.

- Det är välkommet med en förnyad analys. Den måste ta ett bredare grepp och exempelvis ta hänsyn till konsekvenserna för andra samhällsmål. Huvudfokus för analysen bör vara inriktad på att säkerställa att Sverige når upp till de ambitiösa klimatkrav som EU ställer och att nå det nationella netto noll-målet till år 2045 på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt, säger Mårten Bergman.

- Men de sänkta nivåerna i reduktionsplikten ger ytterligare skäl att snabba på transportsektorns elektrifiering. För att underlätta för transportsektorns omställning bör regeringen i närtid besluta om utökade inköpsstöd för elektriska tunga och lätta lastbilar och laddinfrastruktur, avslutar Mårten Bergman. 

Läs Transportföretagens remissyttrande till regeringen ang den sänkta reduktionsplikten här>>>

Läs regeringens förslag här Sänkning av reduktionsplikten för bensin och diesel

Läs Riksrevisionens granskning av reduktionsplikten här