Nyhet

Nya regler om utbildningskrav vid hantering av diisocyanater

Nyhet

24 augusti 2023 trädde kravet på utbildning vid yrkesmässig hantering av vissa diisocyanater i kraft, i enlighet med den europeiska Reach-förordningen.

EU har inför utbildningskrav i Reach-förordningen som berör hantering av produkter som innehåller diisocyanater. Kravet omfattar användning av produkter som innehåller diisocyanater.

Sverige har sedan tidigare ett utbildningskrav för yrkesmässig hantering av diisocyanater. För
att undvika dubbelreglering har Arbetsmiljöverket därför tagit bort kravet på utbildning för de diisocyanater från föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker.

Kraven på utbildningens innehåll är mer detaljerade i Reach, vilket innebär att befintliga utbildningar avseende exponering för diisocyanater som omfattas av Reach kan behöva kompletteras. Utbildningskravet för diisocyanater som inte omfattas av Reach är oförändrat och de utbildningarna behöver därför inte kompletteras. Det gäller till exempel vid exponering för isocyanater som bildas vid termisk nedbrytning av polyuretanplast.

Utbildningsbevisen behöver beskriva hur kraven i de olika lagstiftningarna är uppfyllda. Det är också viktigt att det på utbildningsbeviset tydligt framgår vilket/vilka regelverk utbildningen avser: Reach och/eller AFS 2011:19/2022:1, föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker.

Transportföretagen rekommenderar att ni kontaktar er utbildningsleverantör för att stämma av om det behövs kompletteringar av befintliga utbildningar. Gäller utbildningen användning av produkter som omfattas av Reach-förordningen är tillverkaren av produkten skyldig att rekommendera rätt utbildning.

Läs mer, Reachförordningen, diisocyanater PDF