Nyhet

Hur påverkar Fit for 55 transportsektorn?

Nyhet

Under det svenska ordförandeskapet i EU har flera viktiga delar av klimatpaketet Fit for 55 förhandlats fram. I dag höll regeringen en pressträff där de presenterade framstegen i arbetet med lagstiftningspaketet för att minska utsläppen med 55 procent till 2030 och nå klimatneutralitet till 2050. Transportföretagen är till stora delar positiva, men betonar att rätt styrmedel måste komma på plats.

När Fit for 55 nu är i hamn har EU enats om ett gemensamt klimatpolitiskt ramverk. Flera regeringsföreträdare lyfter att det är historiskt och att det kommer leda till omfattande klimatreformer hos alla EU-länder.

För transportsektorn gäller detta närmast skärpningen av systemet med handeln med utsläppsrätter (EU ETS) och ökad användning av förnybara energikällor (ReFuel Aviation) för flyg och inkluderande av sjöfart gradvis från 2024 i EU ETS samt skärpning av utsläppningsminskningsmålen för transporter (ESR) och kommande systemet för handel med utsläppsrätter som ska inkludera vägtransporter (EU ETS BRT), för att nämna några. Det råder samförstånd i Sverige att kostnadseffektivitet är en grundläggande princip för klimatpolitiken. 

- Vi välkomnar att regeringen presenterar långsiktiga förutsättningar för transportsektorn som fokuserar på gemensamma EU-åtgärder i stället för nationella särbestämmelser. När EU är enade blir påverkan mycket större än om Sverige agerar på egen hand. Vi gratulerar därför det svenska ordförandeskapet för dessa framgångar och uppskattar den tydliga inriktningen från regeringen att den gröna omställningen måste gå hand i hand med EU:s konkurrenskraft, säger Tina Thorsell, samhällspolitisk chef på Transportföretagen.

Inom Fit for 55 finns också krav på utsläppsminskningar för lätta fordon, införande av klimattullar och en social klimatfond för att mildra konsekvenserna för små företag och hushåll. Under ordförandeskapet har EU också förhandlat klart ytterligare rättsakter, som regler för hållbara bränslen inom sjöfart och flyg samt regelverk för infrastruktur för alternativa bränslen som laddinfrastruktur.

- Transportsektorn behöver affärsmässiga förutsättningar för att klara klimatomställningen. Våra företag kommer vara motorn i omställningen och för transportsektorn är en ännu snabbare elektrifiering en stor del av svaret för att nå de högt ställda målen. Nu behövs en översyn och justering av de nationella klimatmålen samt av befintliga nationella styrmedel, så att de bättre harmonierar med EU:s styrmedel kopplade till klimatpolitiken. Vi anser också att en sådan översyn ska inkluderar ett framtidsperspektiv. För att påskynda elektrifieringen så handlar det bland annat om att bygga ut laddinfrastrukturen på publika och privata platser, säger Tina Thorsell i en avslutande kommentar.

Transportföretagen uppmanar nu regeringen att tillsätta en utredning som tar ett helhetsgrepp om transportsektorns styrmedel för framtidens tysta och utsläppsfria transporter. En sådan utredning ska givetvis ta sin utgångspunkt utifrån ett EU-perspektiv.

Viktiga punkter i Fit for 55:

  • Handeln med utsläppsrätter utvidgas till att omfatta nya sektorer samtidigt som EU:s nuvarande system för utsläppshandel skärps
  • Ökad användning av förnybara energikällor
  • Ökad energieffektivitet
  • Snabbare utrullning av koldioxidsnåla transportsätt och tillhörande infrastruktur och bränslen

En gränsjusteringsmekanism för att förhindra koldioxidläckage

Förhandlingarna om kvarvarande lagstiftning fortsätter och tas över av Spanien i sommar. Det saknas till exempel överenskommelse om ändring av EU:s energiskattedirektiv som kräver enhällighet bland medlemsstaterna.