Nyhet

Vinst för Sveriges Hamnar i Arbetsdomstolen!

Nyhet

Den 26 april 2023 meddelade Arbetsdomstolen dom i mål AD 2023 nr 25. Domen innebär en framgång för Sveriges Hamnar och en bekräftelse av att principen om förstahands- och andrahandsavtal fortfarande gäller.

I målet hade ett av Sveriges Hamnars medlemsföretag tagit ut övertid i en omfattning som överskred reglerna om allmän och extra övertid i Hamn- & Stuveriavtalet med Transport (förstahandsavtalet). Hamnarbetarförbundet (HF) stämde företaget i Arbetsdomstolen och hävdade att de därigenom även hade brutit mot motsvarande bestämmelser i HFs kollektivavtal (andrahandsavtalet) samt krävde att företaget därför skulle betala skadestånd till HF.

Arbetsdomstolen kom fram till att företaget inte varit skyldigt att tillämpa de aktuella bestämmelserna i andrahandsavtalet. Även om avtalsbestämmelserna är likalydande i de båda avtalen, så kom Arbetsdomstolen till slutsatsen att bestämmelserna är konkurrerande. Enligt domstolen ska då bestämmelserna i förstahandsavtalet ges företräde. Därmed var företaget inte heller skyldigt att betala skadestånd till HF för brott mot andrahandsavtalet.

Domen är i linje med domstolens tidigare praxis om avtalskonkurrens och bekräftar återigen att det är det först tecknade avtalet som ska ges företräde. Du kan läsa mer om domen här på cirkulär och under frågor och svar här.