Trafikanalys vill se fler styrmedel

Ambitionerna med reduktionsplikten får inte minska och de tillfälliga skattenedsättningarna på bensin och diesel får inte bli permanenta. Utöver detta behövs det nya styrmedel om klimatmålet för transportsektorn ska nås. Det är några av slutsatserna i Trafikanalys rapport som presenterades idag. Transportföretagen ger både ris och ros till Trafikanalys rapport.    

- Det förvånar att Trafikanalys har synpunkter på energiskattens nivå, eftersom utredningen inte får föreslå skatter. Givet turbulensen i omvärlden är en nedsänkning av energiskatten nödvändig för att till viss del hålla ner drivmedelspriserna. Vi anser snarare att Sverige kommer att behöva permanenta energiskatten på EU:s miniminivå under en längre tid.

- Viktigt att poängtera är att den skatt som styr mot utsläpp, koldioxidskatten, är orörd och energiskatten på reduktionspliktig diesel och bensin är inte noll. Eftersom vi har en reduktionsplikt beskattas fossilt bränsle på samma sätt som icke-fossilt. Det är inte rimligt, säger Mårten Bergman, transportekonom på Transportföretagen.

Trafikanalys identifierar i rapporten att behovet av styrmedel finns främst inom tre områden: Ett transporteffektivt samhälle, Hållbara förnybara drivmedel och Energieffektiva fordon, farkoster och fartyg.

Transportföretagen välkomnar särskilt att Trafikanalys tydligt pekar på att elektrifieringen av vägtrafiken har en central roll i omställningen.

-Vi delar uppfattningen att elektrifieringen har en central roll och här behövs det betydande investeringar från staten för att kraftfullt skynda på elektrifieringen, säger Anders Josephsson, näringspolitisk expert på Transportföretagen.

Trafikanalys lämnar totalt 23 olika förslag inför den kommande klimatpolitiska handlingsplan som regeringen enligt Klimatlagen ska lämna till riksdagen nästa år.

De föreslår till exempel att klimatpremien för tunga lastbilar ska förlängas och att man ska utreda en ökad stödnivå och att staten ska upphandla hållbart flygbränsle för statens flygtransporter. Trafikanalys föreslår också att ”klimatkraven ska utvecklas i den upphandlade Gotlandstrafiken”.

-Transportföretagen anser också att klimatpremien för tunga lastbilar ska förlängas. Sverige borde däremot följa Tysklands exempel och ge ett omfattande investeringsstöd till de som investerar i elektriska lastbilar. Det behövs också betydande satsningar på utbyggnad av laddinfrastruktur för såväl personbils- som tung trafik, säger Anders Josephsson.

Transportföretagen kommer nu att vidare analysera den omfattande rapporten.  

Transportföretagen har under lång tid, på olika sätt, haft dialog och lämnat synpunkter till Trafikanalys pågående utredning.

Vårt samlade inspel till utredningen kan du läsa här. 

Läs mer om Trafikanalys förslag 

Bakgrund:
Enligt klimatlagen, som instiftades år 2017, ska regeringen vart fjärde år ta fram en samhällsomfattande klimatpolitisk handlingsplan för kommande mandatperiod. Trafikanalys har haft i uppdrag att ta fram underlag inom transportområdet inför den kommande klimatpolitiska handlingsplanen. Underlaget som nu har presenterats har sikte på kommande handlingsplan för åren 2023–2026.