Miljömålsberedningen – remissvar inskickat!

Transportföretagen har nu skickat in sitt remissvar på Miljömålsberedningens rapport Sveriges globala klimatavtryck SOU 2022:15

Beredningen föreslår en ny strecksats till Generationsmålet: Sverige ska senast 2045 ha ett negativt globalt klimatavtryck. Detta ska uppnås med mål för: 

  • Sveriges territoriella utsläpp 
  • Konsumtionens klimatpåverkan 
  • Exportens klimatnytta. 
     

För flygets del föreslås: 

  • Utsläpp från bunkring till internationellt flyg inkluderas i Sveriges långsiktiga territoriella klimatmål. 
  • Koldioxidutsläpp från inrikes flyg inkluderas i etappmålet för inrikes transporter till 2030. 

    I remissvaret lägger vi mycket stor tyngd vid att skapa rätt förutsättningar för fossilfritt flyg och kopplar därför ihop de föreslagna målen med villkor: 

“Det är mot denna bakgrund Transportföretagen endast kan acceptera förslaget att koldioxidutsläpp från inrikes flyg inkluderas i etappmålet för inrikes transporter till 2030, och förslaget att utsläpp från bunkring – det som tankas i Sverige – till internationellt flyg, inkluderas i Sveriges långsiktiga territoriella klimatmål, om rätt förutsättningar skapas", står att läsa i yttrandet. 

Hela remissvaret finns att läsa här.