Samverkan för bättre kompetensförsörjning välkomnas

Regeringen fattade igår beslut om att Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) ska ansvara för en mer omfattande myndighetssamverkan inom kompetensförsörjningsområdet. Målsättningen är att det ska skapa förutsättningar för att bättre tillfredsställa näringslivets behov av kompetent arbetskraft. Mycket välkommet enligt Transportföretagen.

Kompetensförsörjningsfrågorna berör flera olika politikområden – vid sidan om finans finns kopplingar till utbildning, näringsliv och till arbetsmarknadsområdet. I förlängningen innebär det kontakter med en rad olika aktörer på olika nivåer i samhället. När nu MYH får uppdraget att bygga samverkan med Statens skolverk, Universitetskanslersämbetet, Universitets- och högskolerådet, Tillväxtverket, Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet) och Arbetsförmedlingen skapas förutsättningar för en mer effektiv kompetensförsörjning.

- Att arbeta för att tillfredsställa transportnäringens rekryteringsbehov förutsätter en löpande dialog med en rad myndigheter. Transportföretagen har därför i dialogen med politiken och myndigheter återkommande uttryckt önskemålet om större samordning på myndighetsnivån. Vi välkomnar därför regeringens beslut om mer omfattande myndighetssamverkan, säger Caj Luoma chef kompetensförsörjning på Transportföretagen.

- Bättre samverkan på myndighetsnivån kan bli en viktig pusselbit i det fortsatta arbetet med transportnäringens rekryteringsfrågor, avslutar Caj Luoma.

Läs mer om regeringens beslut om myndighetssamverkan på regeringens hemsida