Transportföretagen lämnar hemställan om distansutbildning och regelförändringar för YKB

Transportföretagen har lämnat en hemställan till regeringen om möjlighet till fortsatt distansutbildning för yrkeskompetensbevis, YKB, samt andra relaterade regelförändringar.

Transportbranschen har under flera år eftersträvat ett mer anpassat och flexibelt regelverk för att möjliggöra att fortbildningens obligatoriska 35 utbildningstimmar kan uppfyllas genom distansutbildning.

Under 2021 infördes en tillfällig nationell regeländring på grund av Covid-19, som möjliggjorde distansutbildning på samtliga 35 fortbildningstimmar istället för 12 timmar som direktivet anger. Samtidigt ser Transportföretagen stora fördelar med utbildning på distans, exempelvis en förbättrad utbildningskvalitet och ökad flexibilitet.

Med bakgrund av detta har Transportföretagen nu lämnat en hemställan om att Infrastrukturdepartementet:

Kortsiktigt

  • Möjliggör fortsatt nationellt undantag där distansutbildning får ske för samtliga 35 timmars YKB-fortbildning under åtminstone hela 2022

Långsiktigt

  • Att regeringen lämnar förslag på och arbetar för en ändring i EU-direktivet som reglerar YKB för att permanent möjliggöra distansutbildning för samtliga 35 fortbildningstimmar

Det finns dessutom behov av att förändra ytterligare två regleringar förknippade med YKB. Transportföretagen anser att regeringen under 2022 bör agera i dessa två frågor:

  • möjliggör inrapportering av fortbildningsdelkurser efter varje avslutat utbildningstillfälle och inte som idag där sista utbildaren förutsätts rapportera in samtliga delkurser
  • gör en översyn av lärarkraven i TSFS 2020:29 då dessa, bland annat kravet på sex månaders pedagogisk erfarenhet, motverkar sitt syfte och hindrar möjligheten för yrkesförare med lång erfarenhet att utbilda för YKB.

Det befintliga regelverket försvårar kompetensförsörjningen av YKB-lärare och på sikt trafiklärare som kan utbilda för körkortsbehörigheterna C, CE, D och DE samt yrkeslärare inom transportyrken – inte minst gymnasieskolan. Det ska ses i ljuset av en växande utmaning när det gäller lärartillgången.