Ny rapport om kompetensbehov 2035

Hur utvecklas transportnäringens behov av arbetskraft fram till år 2035? Och på vilket sätt kommer exempelvis den tekniska utvecklingen att påverka efterfrågan på medarbetare med rätt kompetens?

Den nya rapporten ”Transportnäringen och framtidens arbetsmarknad” slår fast transportnäringens långsiktiga rekryteringsbehov. Rapporten pekar ut ett massivt rekryteringsbehov där företagen i branschen förväntas anställa 150 000 nya medarbetare fram till 2035.

- Vi hoppas att rapporten stimulerar till samtal om framtida satsningar som bättre möter transportnäringens rekryteringsbehov och därmed, i förlängningen, även bidrar till fortsatt samhällsutveckling. Att hitta 150 000 nya medarbetare fram till 2035 är naturligtvis en stor utmaning och därför behövs bland annat politisk vilja för att möta företagens behov av personal, säger Caj Luoma, chef kompetensförsörjning på Transportföretagen.

Transportföretagens förslag till åtgärder

Attraktivitet och dimensionering – fler måste välja rätt

Antalet elever på transportnäringens gymnasieutbildningar har utvecklats positivt under senare år. Men alla som vill gå utbildningarna får inte möjligheten då det inte finns tillräckligt många utbildningsplatser. Här krävs en politisk vilja att utöka antalet platser såväl inom gymnasieskolan som vuxenutbildningen.

Större inflytande för företag och branscher

Företag och branscher måste få ett mycket större inflytande över yrkesutbildningarna. Makt och inflytande måste flyttas från det offentliga till företag och branscher. Då kan kvaliteten, relevansen och attraktionskraften för gymnasiala yrkesutbildningar öka

Bättre fungerande arbetsmarknadsutbildningar

Arbetsmarknadsutbildningar i Arbetsförmedlingens regi är en mycket viktig källa till kompetens för flera delbranscher inom transportnäringen. Det rådande upphandlingssystemet av arbetsmarknadsutbildningar måste anpassas för att bättre möta rättsliga överprövningar av upphandlingsbeslut – allt i syfte att undvika stopp i arbetsmarknadsutbildningarna.

Omställning – relevans och kvalitet

Omställningssystemet som introduceras hösten 2022 måste, för att bli framgångsrikt, innehålla utbildningar som stärker individens ställning på arbetsmarknaden och därmed bidrar till näringslivets behov av kompetens. Konkret innebär det ett utbildningsinnehåll och -kvalitet som motsvarar företagens efterfrågan.

Ökad jämställdhet i transportnäringen

Transportföretagen jobbar aktivt och långsiktigt för att öka jämställdheten i transportnäringen. Vi vill på olika sätt stimulera och hjälpa företag att rekrytera fler kvinnor till sina företag. Transportföretagen välkomnar politiska satsningar som stöttar jämställdhetsarbetet.

Tillgång till fortbildning och teknik

Den tekniska utvecklingen i transportnäringen fortgår i allt snabbare takt. Transportföretagen vill se väsentligt ökade resurser till fortbildning av lärare för att hålla jämna steg med teknikutvecklingen. Lärare måste vidare ha möjlighet att lära ut framtidens kunskaper med hjälp av modern teknik. Det krävs därför ökade satsningar på tekniktillgång framöver.

Utvecklingsorienterat utbildningssystem

Utbildningssystemet måste vara flexibelt och förändringsbenäget inför nya utbildningsutgångar som bättre möter transportsektorns kompetensbehov.

Regional samordning måste stärkas

Vuxenutbildningen är i stor utsträckning lokalt och regionalt styrd. Det saknas en övergripande samordning i stora delar av landet – en samordning avsedd att förhindra exempelvis överlappande utbildningssatsningar och/eller kvalitetsbrister. Ett framgångsrikt vuxenutbildningssystem förutsätter vidare personella resurser som operativt leder arbetet med att säkra näringslivets rekryteringsbehov. Transportföretagen välkomnar politiska satsningar som tillfredsställer dessa behov. Införandet av så kallade regionala stödstrukturer skulle ha en mycket positiv betydelse för regionala och lokala satsningar inom vuxenutbildningsområdet.

Stimulera körkortstagandet och bredda körkortslån

Det råder ett stort orsakssamband mellan körkortsinnehav och etablering på arbetsmarknaden. Körkort är en förutsättning för jobb i många branscher och särskilt inom transportnäringen. Transportföretagen vill se politiska beslut som stimulerar körkortstagande – inte minst införandet av möjligheten till CSN-lån för körkortsbehörigheterna C och D.

Hela rapporten finns här.