Dimensionering av utbildningssystemet – nu börjar det

Som Transportföretagen rapporterade om i mitten av juni fattade riksdagen beslut om en dimensionering av gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning. Ambitionen är att dimensioneringen ska leda till att gymnasieskolans utbildningar i större utsträckning möter arbetsmarknadens behov. Riksdagens beslut föregicks av en omfattande utredning där Transportföretagen varit mycket aktiva de senaste tre åren.

Nu tas nästa steg i arbetet med dimensionering. Regeringen ger nu Skolverket i uppdraget att utforma regionala planeringsunderlag som stöd för huvudmäns planering, dimensionering och erbjudande av utbildning i gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning (komvux).

Regeringen uttrycker bland annat att Skolverket i planeringsunderlagen ska ”…lämna en bedömning av behovet av förändringar och så långt det är möjligt visa i vilken grad utbildningsutbudet behöver justeras för att anpassas till rådande brist eller överskott på arbetskraft.

Framtagandet av planeringsunderlagen är naturligtvis högt prioriterat för oss och vi ser nu fram emot en konstruktiv dialog med Skolverket

– Att de regionala planeringsunderlagen blir korrekta är av största betydelse för att dimensioneringen ska ha en positiv effekt för matchningen på svensk arbetsmarknad. Underlagen ska ju fungera som ett beslutsunderlag för skolledare och kommuner vid utformningen av utbildningsutbudet, säger Caj Luoma, chef kompetensförsörjning på Transportföretagen.

– Framtagandet av planeringsunderlagen är naturligtvis högt prioriterat för oss och vi ser nu fram emot en konstruktiv dialog med Skolverket, säger Caj Luoma.

De första planeringsunderlagen ska finnas tillgängliga senast den 31 oktober 2023.