Transportföretagen träffar Arlandautredaren

Arlandautredningen, som regeringen beslutade 15 februari 2022, har uppdraget att ta fram underlag till en plan för Arlanda flygplats framtida utveckling och utökning, inklusive miljötillstånd, och ska slutföras senast 15 juni 2022.

För att fördjupa dialogen kring utredningen träffade Arlandautredaren Peter Norman Transportföretagens Vd Marcus Dahlsten och Fredrik Kämpfe, branschchef Transportföretagen – Flyg. En av mötets viktigaste punkter var att identifiera frågeställningar och samtidigt lyfta fram Transportföretagens medlemsföretags verksamheter, situation och förväntningar.

– Flyget är självklart centralt för utredningen men på mötet uppmärksammade vi även att många av våra medlemsföretag från andra transportslag också trafikerar Arlanda och har verksamheter på eller i närheten av flygplatsen. Vi hade ett bra samtal med Peter och hans team och kunde lyfta frågor som är viktiga för våra medlemmar som är verksamma både på Arlanda och Bromma. Vi fokuserade särskilt på nödvändiga infrastrukturinvesteringar på och kring flygplatsen som kommer behövas för att Arlanda ska bli mer attraktivt och konkurrenskraftigt gentemot andra storflygplatser i Norden, berättar Marcus Dahlsten.

Arlanda är ett verkligt multimodalt transporten för människor och gods vars framtida utveckling är mycket viktig för många av Transportföretagens medlemmar. Dessutom arbetar över 20 000 människor på och kring flygplatsen vilket gör Arlanda till en av Sveriges största arbetsplatser. Kommunikationsmöjligheterna till och från flygplatsen är redan problematiska och den frågan blir en viktig nöt att knäcka.

Oavsett utgången av utredningen menar vi att förutsättningarna för samtliga flygets aktörer måste förbättras för att svenska flyget ska vara konkurrenskraftigt framöver

Utredningen ska enligt instruktionerna särskilt beakta uppfyllandet av de transportpolitiska målen, inklusive klimatmålen, och redovisa ekonomiska konsekvenserna av utredningens föreslag. Dessutom ska utredningen redovisa samhällsekonomiska konsekvenser liksom konsekvenser för totalförsvaret.

Fredrik Kämpfe, Transportföretagen Flyg berättar mer.

– Transportföretagen Flyg har medlemmar som är aktiva både på Arlanda och Bromma och oavsett utgången av utredningen menar vi att förutsättningarna för samtliga flygets aktörer måste förbättras för att svenska flyget ska vara konkurrenskraftigt framöver, säger Fredrik Kämpfe.

Det är stora värden som står på spel och tillgängligheten med flyg i och till och från Sverige behöver förbättras, inte försämras. Dessutom måste utredningen noga fundera på de ekonomiska konsekvenserna av en utbyggnad av Arlanda eftersom det är flyget själv som betalar för dess infrastruktur. I ett läge där pandemin fortfarande håller tillbaka flyget blir naturligtvis den ekonomiska frågan särskilt viktig.

En annan viktig aspekt som utredaren måste titta på är konsekvenserna för samhällsviktigt flyg och miljön. Flyget jobbar hårt för att ställa om och siktar på fossilfrihet varför utredningens förslag måste stärka det arbetet och inte försvåra, kommenterar Fredrik Kämpfe.