Marknaden för elfordon växer – utbildningarna måste hänga med

Pressmeddelande

Transportföretagens rapport ”Utbildning för en motorbransch i förändring”, visar att omställningen av utbildningssektorn måste påskyndas för att inte tappa fart. Detta eftersom marknaden för elektrifierade bilar utvecklas i mycket snabb takt. Just nu fluktuerar försäljningsandelarna kraftigt men exempelvis augusti 2021 var nära varannan bil laddbar.

Rapporten föreslår att den nya tekniken inom ellära och elbilsteknik samt kunskap om digitala system, sensorer och avancerad felsökning behöver bli obligatoriska på gymnasieskolans fordonsinriktning av Fordon- och transportprogrammet. Samtidigt behöver vi fasa ut kurserna i förbränningsmotorer och växellåda. Transportföretagen föreslår en omställning av fordonsinriktningen redan idag för att tillfredsställa kompetensbehovet i branschen.

Den förändringen av elfordonsmarknaden som har varit på gång i motorbranschen under flera år, och som förstärktes av pandemin 2020–21, berör stora ekonomiska värden och en stor mängd företag och deras verksamheter. Rapporten visar en bild av en bransch i stark förändring som påverkas av flera faktorer och som kan leda till ett skifte både vad gäller teknik, produkter och utnyttjandet av dem.

- Med tanke på kompetensbehovet kommer sannolikt samtliga av de cirka 1 200 elever per år som tar examen från de fordonstekniska inriktningarna på programmet att vara eftertraktade på arbetsmarknaden, men det förutsätter att de har den kompetens som efterfrågas, säger Caj Luoma, chef kompetensförsörjning på Transportföretagen.

Rapportens olika respondenter vittnar om att grundkunskaperna inom ellära och elbilsteknik är för låga hos de flesta elever som kommer från gymnasieskolans fordon- och transportprogram. Det vore värdefullt med goda grundkunskaper hos eleverna så att de snabbare och lättare kan ta till sig den märkesspecifika utbildningen. Även kunskap inom batteriteknik kommer att efterfrågas.

- För att stärka kompetensen ytterligare föreslår vi att innehållet i de två kurserna El- och hybridfordonsteknik, som idag erbjuds som programfördjupning, blir obligatoriska på de fordonstekniska inriktningarna. Vi behöver ta höjd för en ökad olycksrisk med högvoltsteknik, menar Caj Luoma.

Likaså behöver kursinnehåll om digitala system, sensorer, avancerad felsökning och diagnostik, ses över och förstärkas i relation till den snabba digitalisering som sker i dagens och morgondagens fordon.

Med tanke på de höga ambitionerna att fasa ut fossila bränslen och ersätta dem med andra drivmedel eller bränslecellsbaserade elfordon behöver kommande elever på fordonsinriktningen få lära sig mer om biodrivmedel och nya typer av bränslen.
- Med tanke på den snabba teknikutvecklingen pekar rapporten på ett behov av en snabbare och mer löpande uppdatering av läroplanen, med högst tre års intervall. säger Caj Luoma.

Läs mer om elektrifiering och motorbranschens snabba omvandling i Transportföretagens rapport ”Utbildning för en motorbransch i förändring”.

Rapporten har tagits fram av Transportföretagen i samarbete med Mats Lewan för att kunna stötta Skolverket i deras viktiga arbete med att uppdatera läroplanen. Rapporten består av information från publicerade analyser, statistik och prognoser för transportsektorn och motorbranschen. Intervjuer har även genomförts med företrädare för myndigheter, högskolor, gymnasier och företag i motorbranschen.

Kontakt

Håkan Filipsson Pressansvarig Telefonikon 072 202 26 97

Dokument