Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Världsledande klimatåtgärder för flyget infördes i Sverige 1 juli

Den 1 juli infördes två åtgärder som visar att Sverige ligger långt fram internationellt när det gäller satsningar på ökad hållbarhet för flyget.

Först och främst är det nu obligatoriskt att blanda in bioflygbränsle i allt flygfotogen som tankas i Sverige. Det innebär att allt flygbränsle i Sverige kommer att innehålla, som minst, cirka 1 procent bioflygbränsle. Inblandningskravet skärps sedan succesivt och 2030 gäller 30 procent inblandning. Det är den mest ambitiösa reduktionsplikten för flyget i världen.

– Bränslebytet från fossilt till förnybart är fundamentalt för flygets klimatomställning. Dagens motorer kan redan köras på bioflygbränsle och koldioxidutsläppet reduceras med uppemot 80 procent för varje droppe förnybart bränsle som ersätter det fossila bränslet. Det finns dessutom ny forskning som visar att även höghöjdseffekten minskas med bioflygbränsle, säger Fredrik Kämpfe som är branschchef vid Transportföretagen – Flyg.

Det ska löna sig att göra rätt

Transportföretagen – Flyg har redan från början välkomnat reduktionsplikten som ett långsiktigt styrmedel men har även påpekat att regeringens proposition som blivit lag inte är komplett. Det är fortfarande oklart hur flygbolagen ska tillgodoräkna och rapportera bioflygbränslet internt, till nationella och europeiska klimatmål samt framförallt inom EU:s handel med utsläppsrätter (EU ETS). En annan fråga som vi ofta lyft är att regeringen bör göra mer för att främja inhemsk produktion av bioflygbränsle samt att även det offentliga bör köpa till förnybart bränsle för sina tjänsteresor för att stimulera användningen i systemet.

Rena flygplan får billigare avgifter

Den andra viktiga åtgärden som beslutades av riksdagen är att Sverige inför miljöstyrande start- och landningsavgifter på Arlanda och Landvetters flygplatser. De nya bestämmelserna innebär att de flygplatsavgifter som utgör start- och landningsavgifter ska differentieras i förhållande till luftfartygs klimatpåverkan – renare flyg ska betala mindre än de flygplan som släpper ut mer koldioxid. Differentieringen blir en del av Swedavias avgiftskonsultation och kommer börja gälla från 2022.

– Det ska löna sig att göra rätt och Transportföretagen – Flyg välkomnar styrmedel som bidrar till flygets miljö- och klimatarbete. Nu måste differentieringen kalibreras rätt så att flygplan som verkligen släpper ut mindre koldioxid premieras samtidigt som differentieringen inte diskriminerar mellan affärsmodeller och på så sätt snedvrider konkurrensen, säger Fredrik Kämpfe.

Samtidigt är det viktigt att vi i Sverige inte glömmer bort att flyget är en global industri som måste ha gemensamma standarder för att fungera väl

Svenska flyget har högt ställda hållbarhetsmål

Att bidra till klimatmålen är en självklarhet för flyget i Sverige och därför har svenska flyget mycket högt ställda hållbarhetsmål. Inom ramen för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige har flygnäringen i Sverige tillsammans tagit fram en färdplan som visar hur flyget kan bidra till regeringens mål om fossilfrihet till 2045. Målet är allt inrikesflyg ska vara fossilfritt 2030 och allt flyg som startar från Sverige fossilfritt 2045. 

– Både reduktionsplikten och differentierade flygplatsavgifter kan bidra till omställning av flyget i Sverige om de införs på rätt sätt. Flygbolag som satsar på hållbarhet ska ges incitament – föregångare ska premieras. Samtidigt är det viktigt att vi i Sverige inte glömmer bort att flyget är en global industri som måste ha gemensamma standarder för att fungera väl. Flygets utsläpp regleras framförallt genom två internationella marknadsbaserade styrmedel. Dels EU:s handel med utsläppsrätter som redan omfattar allt flyg inom EU, dels det globala styrmedlet ICAO:s Corsia som börjar gälla i år, säger Fredrik Kämpfe.

–       Dessutom diskuteras nu nya klimatåtgärder för flyget inom EU. Bland annat reFuel EU Aviation som handlar om en europeisk kvotplikt. Här är det viktigt att Sverige anpassar våra nationella styrmedel till de europeiska och internationella styrmedlen så att inte svenska flygmarknaden får sämre konkurrenskraft än flyget i andra europeiska länder, påpekar Fredrik Kämpfe.

Flygets hållbarhetsarbete går snabbt framåt

Utvecklingen inom hållbarhet och automatisering går snabbare än vad många inom branschen förutspått. I dag står inrikesflyget för cirka 0,9 procent av Sveriges koldioxidutsläpp. Enligt Transportstyrelsen beräknas utsläppen från inrikesflyget dessutom minska med cirka 37 procent mellan 2017–2025. Mer bioflygbränsle kommer reducera utsläppen ytterligare och liksom vi köper grön el till vårt uttag kan vi redan idag flyga fossilfritt genom att köpa hållbart bioflygbränsle för vår flygning. Sen kommer elflyg och vätgasflyg att pressa utsläppen ner mot noll.

– Flygets övergång till fossilfrihet kommer att vila på flera olika drivmedel – biodrivmedel, andra förnybara drivmedel, vätgas och el, avslutar Fredrik.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.