Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Vägledande beslut från ARN gällande resor och evenemang

Allmänna Reklamationsnämnden, ARN, har senaste veckorna fattat ett antal vägledande beslut kring bland annat resor och evenemang, som påverkar researrangörer. Besluten kring resor som påverkats av Coronapandemin fattades av en så kallad utökad sammansättning, där antalet domare är tre istället för en och det finns med representanter från näringslivet och konsumentsidan. Utökad sammansättning är en möjlighet som ARN har om ärendena är av särskild betydelse.

Beslut kring resor

Fem beslut som gäller resor fattades den 17 juni, två gällde paketresor och tre gällde enbart flygbiljetter.

Paketresor

Ett ärende rörde om huruvida flygbolagets regler för återbetalning skall gälla istället för paketreselagens bestämmelser. Resenären hade beställt en paketresa som ställdes in av arrangören på grund av Coronapandemin. Researrangören återbetalade avgiften men drog av kostnaden för flygbiljetten, och menade på att återbetalning, antingen i pengar eller med en voucher, skulle ske när flygbolaget gjort återbetalning till researrangören. ARN konstaterade att enligt paketreselagen skall hela avgiften återbetalas och dömde till resenärens fördel.

Läs referatet här

 

Det andra ärendet rörde en resenär som avbokat en resa till norra Italien. Avbokningen skedde den 25 februari, avresa skulle ha varit 27 februari och hemresa den 3 mars. Utrikesdepartementet kom med sin avrådan 3 mars, samma dag som regionen Lombardiet sattes i karantän. Det fanns alltså ingen avrådan vid det tillfälle som avbokningen skedde.

ARN konstaterar att Coronapandemin är en extraordinär händelse som berättigar till avbokning om resenären kan bevisa att det föreligger risker på resmålet. Bevisbördan ligger på resenären och i det aktuella fallet så har resenären endast hävdat att det var stor risk för smitta på orten vilket arrangören inte har bestridit, utan arrangören har endast hävdat att det inte funnits någon avrådan från UD. ARN menar att resenären har påstått ett förhållande som researrangören inte har invänt emot och därmed behöver resenären inte komma med bevis för sitt påstående. I det här fallet har resenären därmed rätt att få pengarna tillbaka.

ARN konstaterade också att den tidpunkt som skall bedömas är den när avbokningen sker, inte vad som händer efter denna. Detta är positivt eftersom Konsumentverket har hävdat att man som resenär kan ha rätt till ersättning ändå om det kommer en avrådan från UD. ARN menar att det inte går att ta hänsyn till vad som hänt efter avbokningstillfället.

Vidare konstaterar ARN kring extraordinära och oundvikliga händelser att omständigheter som var kända vid bokningstillfället inte är oundvikliga. Det går att vidta åtgärder för att komma runt dem.
Det som är problematiskt i utfallet i andra ärendet är att synsättet som såväl Sveriges Bussföretag som Konsumentverket haft, att det skall finnas en avrådan från UD för att resenären skall få avboka kostnadsfritt, frångås. Om resenären kan bevisa att det varit icke tillrådligt att åka till resmålet har denne rätt att avboka kostnadsfritt. Detta är problematiskt eftersom det är ett gemensamt synsätt inom EU att det är respektive lands myndighets avrådan som gett rätt till avbokning. Bevisbördan ligger dock på resenären.
Som arrangör är det viktigt att man sakligt bemöter alla de argument som resenären har, så att inte påståenden står oemotsagda. Tidningsartiklar eller uttalanden från myndigheter kan hjälpa er i era argumentationer. Om resenären inte kan bevisa sina påståenden behöver resenären betala avbeställningsavgiften.

Det togs också upp ett fall som inte blev vägledande där resenären enbart hänvisade till att det fanns smitta i landet. Detta räcker inte enligt ARN utan resenären måste bevisa att det föreligger omständigheter på det resmål som resenären skall åka till.

Sveriges Bussföretags uppfattning om ärendet är att det är en vag och subjektiv grund att utöka resenärernas rättigheter på. Representanterna från näringslivet, där SRF, Svenska Resebyrå- och arrangörsföreningen har en av platserna, reserverade sig i nämnden kring det andra ärendet och troligen kommer frågan att lyftas till domstol framöver.

Läs referatet här

 

Flygresor

Tre ärenden som rörde bokning av enbart flygbiljetter behandlades också.

Ett ärende handlade om att flygbolaget ställt in en flygning där resenären ville ha kontant återbetalning men flygbolaget enbart gav resenären en voucher. Här dömde ARN till resenärens fördel enligt gällande regelverk.

Läs referatet här

 

Ett annat ärende handlade om en resenär som hade en bokad resa men avbokade när UD:s avrådan kom. Resenären hade bokat en icke ombokningsbar biljett och flygbolaget betalade därmed inte ut några pengar. Här konstaterade ARN att resenären inte hade rätt att få pengarna tillbaka då det inte var oskäligt av flygbolaget i och med den icke ombokningsbara biljetten. Resenären har själv valt att boka icke ombokningsbar biljett och därmed tagit en annan risk, men däremot fått fördelen av en billigare biljett.

Läs referatet här

 

Det tredje ärendet handlade om en resenär som köpt en tur- och returresa med flyg av en resebyrå där hemresan ställdes in, vilket gjorde att utresan blev värdelös för resenären. Flygbolaget motsade sig kravet och hänvisade till resebyrån.

ARN gjorde bedömningen att det är flygbolaget som är återbetalningsskyldig för båda flygresorna och att resebyrån endast är att anse som förmedlare av biljetterna och därmed endast är ansvarig för fel i förmedlingsuppdraget.

Läs referatet här

 

Avbeställningsavgift

ARN fattade redan den 19 februari ett beslut kring skälig avgift vid avbeställning av paketresa.

Ärendet handlade om resenärer som avbokat en paketresa där de inte fick återbetalning av anmälningsavgiften, och där de ansåg att avbokningsavgiften var för hög. Researrangören hävdade att anmälningsavgiften var specificerad i avbokningsvillkoren och baserad på de kostnader som företaget inte får tillbaka vid en eventuell avbokning – flygbolag, hotell med flera.

ARN dömde till resenärens fördel eftersom researrangören inte har lagt fram någon form av bevisning kopplat till de påstådda kostnaderna, och inte heller vilka besparingar som de har gjort i och med att resenären inte åker på resan. Utfallet kunde ha blivit annorlunda om researrangören hade styrkt sina påståenden om kostnader.

Läs referatet här

 

Evenemang

ARN fattade den 15 juni beslut kring ett antal ärenden kopplade till evenemang och återbetalning av bland annat biljettkostnader.

Ett ärende handlade om en arrangörs skyldighet att betala tillbaka biljettkostnader när en konsert ställts in på grund av myndigheternas riktlinjer om begränsningar av antalet personer vid allmänna sammankomster. Köparen hade köpt biljetter till en konsert i april 2020 som ställdes in, och arrangören betalade inte tillbaka några pengar med hänvisning till force majeure. Köparen erbjöds att använda biljetterna vid annat tillfälle, senare i år eller nästa år, eller att de kunde säljas vidare. Köparen ville dock ha pengarna återbetalda.

ARN dömde till köparens fördel med hänvisning till allmänna avtalsrättsliga principer, det vill säga att avtal skall hållas. Arrangören har inte levererat den vara eller tjänst som köparen har betalat för, och därmed skall arrangören återbetala köparen.

Arrangören åberopade force majeure för att slippa återbetalning. ARN menar att force majeure kan åberopas för att slippa betala skadestånd, men inte för att slippa återbetalning för en tjänst som inte levereras.

Arrangören kan ha haft villkor som kan begränsa skyldigheten till återbetalning. Det åligger i så fall arrangören att visa på dessa, vilket den inte gjort i det aktuella ärendet.

Vad gäller ersättningsarrangemang eller möjlighet att använda biljetterna vid ett senare tillfälle så konstaterar ARN att konserten skulle genomförts ett specifikt datum, vilket är ett avgörande inslag i avtalet. Därmed kan inte arrangören utan köparens godkännande tvinga köparen att acceptera ett ersättningsarrangemang vid ett senare tillfälle.

Läs referatet här

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.